Struktura Organizative

Mustafë Hasani

Kryeshef Ekzekutiv

Kadri Kadriu

Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Ngadhnjim Jakupi

ud. Sekretar i Kompanisë

Besim Gërxhaliu

Drejtor i Departmentit të Transmisionit

Sabri Musiqi

Drejtor i Departmentit të Operimit të Sistemit

Skender Gjonbalaj

Drejtor i Departmentit të Tregut

Abdulsatar Ibrahimi

Drejtor i Departmentit të Prokurimit

Alban Imeri

Drejtor i Departmentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve

Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Drejtoreshë e Departmentit për Çështje Rregullative dhe Tarifa

Ibrahim Gashi

Drejtor i Departmentit të Burimeve Njerëzore

Resmije Ahma

Drejtoreshë e Departmentit për Shërbimet Përkrahëse

Visar Hoxha

Menaxher i Zyrës Ligjore

Gazmend Kabashi

Menaxher i Zyrës për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë

Zana Bajrami-Rama

Menaxhere e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun

Jusuf Imeri

Menaxher për Cilësi dhe Politika