Politika e Cilësisë

KOSTT SH.A., është Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës, një subjekt i cili luan rol të rëndësishëm në sektorin e energjisë në Kosovë.

Si Operator i Sistemit të Transmetimit (OST), KOSTT-i është përgjegjës për menaxhimin dhe funksionimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Kosovë si dhe është përgjegjës për transmetimit e energjisë elektrike të tensionit të lartë. Si Operator i Tregut të energjisë elektrike, KOSTT-i është përgjegjës për organizimin dhe administrimin e tregtimit të energjisë si dhe për menaxhimin e procesit të vendimmarrjes përfundimtare. Qëllimet tona janë: ofrimi i shërbimeve cilësore që i përmbushin plotësisht kërkesat ligjore dhe rregullatore, punonjësve, shoqërisë si dhe sigurimi i një gjendje të qëndrueshme financiare. Implementimi i standardit të menaxhimit të cilësisë do të jetë mbështetje e fortë për arritjen e këtyre qëllimeve.

Për të arritur këto qëllime menaxhmenti dhe punonjësit e KOSTT janë të përkushtuar që në vazhdimësi të sigurohet :


  • Përmbushja e kërkesave ligjore dhe rregullative
  • Përmbushja e kërkesave për integrime ne Institucione Evropiane te Sektorit te Energjisë
  • Veprimi sipas përgjegjësive te ndara, autoriteteve dhe procedurave te përcaktuara
  • Përmbushja e kërkesave qe dalin nga standardi
  • Njohja dhe zbatimi në përpikëri i standardeve të implementuara në KOSTT
  • Përmirësimi efektiv dhe i vazhdueshëm i proceseve te punës
  • Ndërveprim-ndërlidhje e mirë e të gjitha proceseve në KOSTT
  • Ngritja e vazhdueshëm e aftësive dhe shkathtësive te personelit
  • Veprimi preventiv me qëllim të evitimit të jokonformiteteve
  • Njohja, zbatimi dhe rishikimi i Politikës se Cilësisë në harmoni me zhvillimin e Biznesit të KOSTT

Obligimet e vendosura mund të arrihen vetëm me dije, profesionalizëm, përvojë dhe motivim të punonjësve tanë, ngritjen e aftësive të tyre gjithashtu edhe përcjelljes së zhvillimit teknologjik dhe kërkesave të tregut.

Në përkushtimin për ngritjen e cilësisë së punës dhe ekselencës së biznesit, KOSTT ka përgatitur dhe ndërtuar Sistemin e Integruar të Cilësisë (SIM), duke përfshi Sistemin e menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015, Standardin e Mbrojtjes dhe Sigurisë në punë OHSAS 18001:2007 dhe Standardin e Mbrojtjes së Mjedisit ISO 14001:2015.

Politika e cilësisë

Shkarko këtu

Politika e sigurisë dhe shëndetit në punë

Shkarko këtu

Politika mjedisore

Shkarko këtu

Që nga viti 2010, KOSTT është çertifkuar në mënyrë të vazhdueshme me standardin ndërkombëtar për menaxhim të cilësisë ISO 9001.