Pjesëmarrja

Kërkesat për pjesëmarrje në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë.

Pala e cila dëshiron të bëjë tregti në Tregun e Energjisë Elektrike të Kosovës duhet të marrë liçensën nga autoriteti i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë në Kosovë dhe të nënshkruajë Marrëveshjen e Pranimit të Rregullores së Tregut me Operatorin e Tregut (KOSTT). Një shembull i Marrëveshjes së Pranimit mund të shihet në Shtojcën 2 të Rregullores së Tregut.

Regjistri i Pjesëmarrësve të Tregut të Energjisë Elektrike

# Emri i subjektit të licencuar EIC Code Roli në Tregun e Energjisë Elektrike Statusi
1 Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu - KOSTT SH.A. 10XRKS-KOSTT-007 Operatori i Sistemit të Transmetimit Operatori i Tregut Aktiv
2 Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike -SH.A. 23X--201128--K-2 Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Aktiv
3 Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 23X--140929KEK-6 Prodhim të Energjisë Elektrike Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
4 Ndërmarrja Hidroekonomike Ibër Lepenc SH.A. 23X--141011-IL-P Prodhim të Energjisë Elektrike Aktiv
6 KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. SH.A. 23X--140603-KED3 Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
7 Danske Commodities Kosovo SH.P.K. 23X--201125-DC-P Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
8 MCM COMMODITIES SH.P.K. 23X--140911-MCM1 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
9 EDS International KS L.L.C. 23X--160512-E--D Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
10 GSA ENERGJI SH.P.K. 23X--201129--G-8 Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
11 HEP Energjia SH.P.K. 23X--201127-HK-A Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
12 SharrCem Sh.P.K. 23X--180601--S-8 Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
13 FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K 23X--160809-FE-G Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
15 ENERGY FINANCING TEAM L.L.C 54X-101EFT-I-KS2 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
16 Interenergo D.o.o. - Kosova SH.P.K. 23X--201124-I--D Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
17 BINDI INTEGRATED SERVICES SH.P.K. 23X--201223--B-E Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
18 Axpo Kosovo L.L.C. 23X--201201-AX-4 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
19 GEN-I Tirana Sh.p.k. Dega në Kosovë 23X--151020-G--E Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
20 NOA ENERGY TRADE SHPK Dega në Kosovë 23X--211217-NET7 Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
21 ReNRGY Trading Group Pristina SH.P.K. 23X--211007-R--8 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
22 ETMT ENERGY SH.P.K. 23X--211101--E-T Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
23 EZ 5 ENERGY SHPK Dega në Kosovë 23X--221205-E5-S Furnizim me energji Elektrike Aktiv
24 MFT Energy Kosovo L.L.C. 23X--230207-ME-U Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
25 Eurosol&Energy LTD SH.P.K. 23X--230620-EE-L Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
26 MONTING SH.P.K. 23X--230907--M-5 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
27 SOLE 24 SHPK Dega në Kosovë 23X--231102--S-Z Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
28 INFINIT POWER SOLUTIONS SH.P.K. 23X--231030-IP-4 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
29 Društvo Elektrosever D.O.O. 23X--220711-ES-J Furnizim të Energjisë Elektrike Aktiv
30 INFINIT ENERGY DOOEL Dega në Kosovë 23X--231201-IED8 Furnizim me shumicë (tregtim) të Energjisë Elektrike Aktiv
31 SBP ENERXHI PRODAKSHN DOOEL Branch in Kosovo 23X--240119--S-M Furnizim me Energji Elektrike Aktiv

Azhurnuar me 01.02.2024

Vërejtje: Më 20 Mars 2007,palët kanë nënshkruar Marrëveshjen Kornizë të Rregullave të Tregut. Të gjitha palët tjera, të interesuara për pjesmarrje në tregun e energjisë elektrike në Kosovë, duhet të nënshkruajnë Marrëveshjen për Aderim të Rregullave të Tregut.

Marrëveshja për Aderim në Rregullat e Tregut

Marrëveshja për Aderim Shkarko këtu

Procedurat

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.

Procedurat e Operimit për Regjistrim dhe Tërheqja së Palëve në Treg Shkarko këtu

Format

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.

Forma e regjistrimit Shkarko këtu

Forma e tërheqjes Shkarko këtu

Kontakti

Kontakti lidhur me çështjet e regjistrimit dhe tërheqjes

Lokacioni

Rr. Isa Boletini. Nr. 39
10000 Prishtinë

Shyqeri Morina

Menaxher i Sektorit të Administrimit dhe Zhvillimit të Tregut

Tel: +383 (0) 38 501 301 087

Fax: +383 (0) 38 549 063