Alokimi i Kapaciteteve Transmetuese Interkonektive

KOSTT-i është përgjegjës për alokimim e kapaciteteve transmetuese interkonektive për kufinjët që nuk janë përfshirë në procesin e alokimit të organizuar nga SEE CAO. Alokimi i kapaciteteve transmetuese bëhet në bazë të Procedurës për Alolokimin e Kapaciteteve Interkonektive, e miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë të Kosovës.

Procedurat

Procedura për Alokimin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Kontrata Kornizë

Kontrata Kornizë Shkarko këtu

Formularët

Aplikacioni për Regjistrim në Ankandin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Formulari i Kërkesës për Transferimin e Kapacitetit Interkonektiv Shkarko këtu

Aplikacioni për ç’Regjistrim në Ankandin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Forma e Ndryshimit të Informacionit Shkarko këtu

Lista e Personave të Kontaktit Shkarko këtu