Alokimi vjetor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Shqipëri organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet vjetore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Ankandi Vjetor për alokimin e kapaciteteve të transmetuese në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Shqipërisë (OST) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi mujor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Shqipëri organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet mujore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Ankandi Mujor për alokimin e kapaciteteve të transmetimit në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Shqipërisë (OST) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi ditor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Shqipëri organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet ditore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Alokimi ditor për alokimin e kapaciteteve të transmetimit në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Shqipërisë (OST) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi Intraditor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Shqipëri organizohet nga KOSTT.

Rregullat për alokimin intraditor të kapacitetit ndërmjet zonave të KOSTT SH.A ("KOSTT") dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.) për 2021.

Rregullat e alokimit Intraditor

KOSTT Platforma e alokimit

Manuali për external scheduling client