Legjislacioni Primar dhe Sekondar

Ligjet

Ligji për Energjinë Elektrike (05/ L -085), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Energjinë (05/L-081), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Rregullatorin e Energjisë (05-L-084), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Energjinë Elektrike (2010/03 - L -201), miratuar në vitin 2010 Shkarko

Ligji për Energjinë (2010/03-L-184), miratuar në vitin 2010 Shkarko

Ligji për Rregullatorin e Energjisë (2010/03-L-185), miratuar në vitin 2010 Shkarko

Licencat

Licenca për Operatorin e Sistemit të Transmisionit Shkarko

Licenca për Operatorin e Tregut të Energjisë Shkarko


Kodi i Sjelljes dhe Etikës

Kodi i Sjelljes dhe Etikës - Shkarko këtu