Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës

Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës Shkarko këtu

Sipas Vendimit V_1781_2023 të ZRrE

Rregullat e Tregut

Rregullat e Tregut - versioni 3.1 Shkarko këtu

Sipas Vendimit V_1782_2023 të ZRrE

Procedurat Operacionale

Në bazë të Nenit 70 të Rregullave të Tregut KOSTT në cilësin e Operatorit të Tregut ka përpiluar Procedurat Operacionale (PO) për një operim efikas dhe të rregullt të tregut të energjisë elektrike në Kosovë Pas Shqyrtimit të të gjitha komenteve të dërguara nga palët dhe nga Zyra e Rregullatorit për Energji , KOSTT ka lëshuar procedurat si në vijim :

  • Fjalorthi i Procedurave Operacionale Shkarko këtu
  • Regjistrimi dhe Tërheqja e palëve në treg Shkarko këtu
  • Regjistrimi dhe çregjistrimi i Sistemit Matës Shkarko këtu
  • Mbledhja e të dhënave të njehsorëve dhe agregimi Shkarko këtu
  • Procedurat e Rregullave të Tregut për Caktimin e Energjisë së Matur Shkarko këtu
  • Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve Shkarko këtu
  • Procedurat e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar Shkarko këtu
  • Procedurat e Rregullave të Tregut për Leximin Aprovimin dhe Vlerësimin e Matjeve Shkarko këtu

Metodologjia për llogaritjen e çmimit te jobalanceve dhe çmimit te kompensimit

Metodologjia për llogaritjen e çmimit te jobalanceve dhe çmimit te kompensimit Shkarko këtu

Propozimet e të gjitha TSO-ve të Europës Kontinentale për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar

Propozimet e të gjitha TSO-ve të Europës Kontinentale për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbime të qëllimshme të energjisë Shkarko këtu

Propozimet e të gjitha TSO-ve të Europës Kontinentale për Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbime të paqëllimshme të energjisë Shkarko këtu