Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit 2013

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur, 31 Dhjetor 2013 - Shkarko