Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit 2012

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur, 31 Dhjetor 2012 - Shkarko