Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit 2010

 Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare, 31 dhjetor 2010 - Shkarko