Ndërtimet në afërsi të objekteve energjetike

Udhëzim për dhënien e pëlqimeve për ndërtim të objekteve në afërsi të Trafostacioneve dhe Largpërçuesve dhe nën Largpërçues - Shkarko

Rregullore për pagesën e shërbimeve komunale për vlerësimin e dëmeve eventuale gjatë ndërtimit të objekteve elektroenergjetike të Sistemit Transmetues - Shkarko