Rregullat dhe Metodologjite

Rregulla për të Hyrat e  OST/OT - Shkarko pdf icon


Parimet për Përcaktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Sistemit te Transmetimit dhe Tregut si dhe Taksave të Kyçjes - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Sistemit të Transmetimit - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operimit të Sistemit - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Tregut - Shkarko pdf icon


Metodologjia e Taksave të Kycjes në Rrjetin e Transmetimit  - Shkarko


Procedurat per Kycje ne Rrjetin e Transmisionit  - Shkarko