Struktura Organizative

(Organogrami)

20273487 10212292890410163 586333349 o

 

 

 

Legjenda:
1. Zëvendës KShE për Operim                    - Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv për Operim
2. Zëvendës KShE për Zhvillim                   - Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv për Zhvillim
3. Zyra e Zh&P Afatgj                                  - Zyra e Zhvillimit dhe Planifikimit Afatgjatë
4. Zyra e SI &Mjedisit                                  - Zyra e Sigurisë dhe Mjedisit
5. Zyra për K&RPub                                    - Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun
6. Inxh & Menaxhimi i Projekteve                - Menaxhimi i Projekteve dhe Inxhinieria