Kodi i Standardeve Elektrike

Kodi i Standardeve Elektrike është dokument që specifikon ndër të tjera standardet e tensionit dhe frekuencës me të cilat operon sistemi energjetik i Kosovës. Ky kod përcakton rregulla të qarta që duhet të ndiqen nga operatori i sistemit të transmisionit dhe nga gjithë përdoruesit e sistemit për të siguruar që prodhimi (gjenerimi), transmisioni dhe konsumi i energjisë elektrike mund të kryhen duke përdorur rrjetin e përbashkët publik të energjisë elektrike. Kodi i standardeve elektrike është përgatitur nga OSTT në përputhje me obligimet e tij sipas nenit 38.7 të Ligjit për Energjinë Elektrike nr. (2004/10) dhe i aprovuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji.

Kodi I standardeve Elektrike , versioni 1.2 - Shkarko  
Sipas Vendimit V_712_2015 të ZRrE të datës 20 Shkurt 2015