Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit 2016

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur, 31 Dhjetor 2016 - Shkarko pdf icon