Derogimet

Raporti i Derogimeve për Kodin e Rrjetit, Kodin e Matjes, Rregullat e Tregut dhe Licencën e Operatorit të Sistemit të Transmisionit -  Shkarko pdf icon

 

 

 

Save

Save

Save

Save