Kodi I Punës për Çasje në Tokë dhe Ndërtesa

Kodi i punës përcakton mënyrën në të cilën punëtorët e OSTT ose kontraktorët të cilët punojnë në llogari të OSTT zakonisht do t’i qasen tokës dhe/ose ndërtesave kur ata duhet të veprojnë ashtu në procesin normal të punës së OSTT. Ky kod është përpiluar në baza të transparencës, që nënkupton trajtimin e barabartë të të gjitha palëve në Sistemin e Transmisionit, dhe ka për qëllim që gjatë aplikimit të tij të përfitojnë të gjitha palët e përfshira, njëherit përshkruan mënyrën në të cilën OSTT ushtron të drejtat e veta. Në bazë të Nenit 17 të Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit, OSTT ka përgatitur  Kodin e Punës, në të cilin janë përcaktuar procedurat që do të aplikohen për qasjen e personave të autorizuar në tokë dhe /ose ndërtesa.

 

Kodi i Punës për Çasje në Tokë dhe Ndërtesa - Shkarko