Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit 2011

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur, 31 Dhjetor 2011 - Shkarko