Za KOSTT

KOSTT a.d. je Operator prenosnog sistema i tržišta električne energije na Kosovu, javna kompanija sa 100% državnih akcija. Prema Zakonu o električnoj energiji br. 05 / L-085 koji je usvojen 2016. godine, prava akcionara ostvaruju se preko Skupštine Republike Kosovo.
KOSTT a.d. funkcioniše na osnovu dve licence izdate od strane Regulatornog ureda za energiju.

Prema licenci za Operatora prenosnog sistema i licence za Operatora tržišnog operatora električne energije, KOSTT je odgovoran za:

  • planiranje, rad, održavanje i razvoj Prenosnog sistema električne energije na Kosovu.
  • efikasni, ekonomski i koordinisan rad prenosnog sistema, uključujući prekogranične tokove.
  • balansiranje sistema.
  • obezbeđivanje nediskriminatorskog pristupa za korisnike prenosnog sistema.
  • podsticaj efektivne konkurencije za proizvodnju i snabdevanje električnom energijom.
  • podsticaj ekonomske efikasnosti u sprovođenju Tržišnih pravila i sprovođenje aktivnosti u skladu sa Tržišnim pravilima.
  • upravljanje centralizovanim tržištem električne energije na Kosovu.
  • upravljanje procesima konačnog poravnjanja.

KOSTT upravlja prenosnim sistemom Republike Kosovo koji radi sa visokonaponskim nivoima od 400 kV, 220 kV i 110 kV. Prenosnom sistemu pripadaju i transformatori koji su priključeni na distributivnu mrežu: 220 / 35/10 kV i 110/35/10 (20) kV.
KOSTT-ova odgovornost je da na bezbedan i pouzdan način prenosi električnu energiju iz proizvodnih jedinica u distributivni sistem, 24 časova dnevno, 365 dana godišnje.

Trenutno, prenosna mreža Kosova je povezana sa susednim državama preko sedam prekograničnih vodova. U decembru 2015. godine završena je izgradnja osmog prekograničnog voda za kojeg se očekuje da će početi sa radom.
Zahvaljujući centralnom geografskom položaju naše zemlje, prenosni sistem kojim upravlja KOSTT, iako mali, predstavlja veoma važan prenosni čvor u Jugoistočnoj Evropi.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001