Kod Elektricnih Oprema

Kod električne opreme utvrđuje zahteve za opremu koja čini deo mreže OPST-a i za opremu korisnika sistema u tački priključenja sa mrežom OPST-a. Ovaj kod ima veze sa opremom za rad sa nominalnim naponima 10 (20) kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV koji čine delove glavnog sistema OPST-a i tamo gde je neophodno sa opremom povezanom tercijarnim namotajima glavnih transformatora sa nominalnim naponom 10 kV ili 6,3 kV. Tamo gde se posebno odnosi na mrežu OPST-a, definiše kapacitete i opšte uslove za uređaje, opremu i sredstva koja će biti povezana na mrežu OPST-a, od strane ili u ime OPST-a, uzimajući u obzir karakteristike mreže na području gde će oprema biti povezivana. Tamo gde se odnosi na opremu korisnika sistema, kod definiše opšte uslove za uređaje, opremu i aparate u tački priključenja između mreža korisnika sistema i OPST-a.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001