Tehnički kodeksi

Kod mreže

Kod mreže je pripremljen u skladu sa zahtevima Zakona o električnoj energiji i Licence operatora prenosnog sistema električne energije i odobren je od strane Regulatornog ureda za energiju. Kod mreže pokriva operativne procedure i odredbe koje regulišu interakciju između OPST (Operatora prenosnog sistema i tržišta) i korisnika Prenosnog sistema Kosova. Ovaj kod obuhvata procese planiranja, priključivanja, rada i balansiranja sistema u normalnim i vanrednim uslovima. Proces operativnog planiranja obuhvata vremenski period od jedne godine do faze balansiranja u realnom vremenu, kao i periodima nakon pojave nekog događaja ili havarije. Kod mreže je obavezujući za OPST i za sve korisnike koji su priključeni u sistem.

Kod merenja

Kod merenja je pripremio OPST (Operator prenosnog sistema i tržišta) i odobren je od strane Regulatornog ureda za energiju. Kod merenja postavlja jasna pravila za ugradnju i upotrebu strujomera kako bi se osiguralo da podaci o proizvodnji, prenosu i potrošnji budu na raspolaganju kako bi se podržalo konačno efikasno poravnanje transakcija električne energije.

Kod električne opreme

Kod električne opreme utvrđuje zahteve za opremu koja čini deo mreže OPST-a i za opremu korisnika sistema u tački priključenja sa mrežom OPST-a. Ovaj kod ima veze sa opremom za rad sa nominalnim naponima 10 (20) kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV koji čine delove glavnog sistema OPST-a i tamo gde je neophodno sa opremom povezanom tercijarnim namotajima glavnih transformatora sa nominalnim naponom 10 kV ili 6,3 kV. Tamo gde se posebno odnosi na mrežu OPST-a, definiše kapacitete i opšte uslove za uređaje, opremu i sredstva koja će biti povezana na mrežu OPST-a, od strane ili u ime OPST-a, uzimajući u obzir karakteristike mreže na području gde će oprema biti povezivana. Tamo gde se odnosi na opremu korisnika sistema, kod definiše opšte uslove za uređaje, opremu i aparate u tački priključenja između mreža korisnika sistema i OPST-a.

Kod električnih standarda

Kod električnih standarda je dokument koji između ostalog utvrđuje standarde napona i frekvencije sa kojima radi energetski sistem Kosova. Ovaj kod postavlja jasna pravila koja treba poštovati operator prenosnog sistema i svi korisnici sistema kako bi osigurali da se proizvodnja (generisanje), prenos i potrošnja električne energije mogu izvoditi koristeći zajedničku javnu elektroenergetsku mrežu.

Kod rada o pristupu zemljištu i zgradama

Kod rada utvrđuje način na koji će radnici OPST-a ili ugovarači koji rade za račun OPST-a obično pristupiti zemljištu i/ili zgradama kada oni moraju tako postupati tokom normalnog procesa rada OPST-a. Ovaj kod, koji je razvio KOSTT i odobrio RUE, detaljno opisuje aranžmane kojima će KOSTT imati pristup zemljištu ili zgradama koje još nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane KOSTT-a, kada je to potrebno za svrhu izgradnje, modifikacije, rada ili održavanje prenosnog sistema. Član 24. Licence za operatora prenosnog sistema električne energije, OPST, je pripremio Kod rada za pristup zemljištu i zgradama, koji utvrđuje principe i procedure koje se primjenjuju za pristup ovlašćenih lica zemljištu i/ili zgradama, koji se odnosi na vršenje licencirane aktivnosti.

buletini nr 13 2017 eng

KOSTT - Një dekadë rrugëtim i suksesshëm

ISO 9001