Rregullat, Metodologjitë dhe Procedurat

Rregulla për të Hyrat e  OST/OT - Shkarko pdf icon


Parimet për Përcaktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Sistemit te Transmetimit dhe Tregut si dhe Taksave të Kyçjes - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Sistemit të Transmetimit - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operimit të Sistemit - Shkarko pdf icon


Metodologjia për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Tregut - Shkarko pdf icon


Metodologjia e Taksave të Kycjes në Rrjetin e Transmetimit  - Shkarko


Procedurat per Kycje ne Rrjetin e Transmisionit  - Shkarko


Procedura për Shqyrtimin e Ankesave nga Palët e Treta lidhur me qasjen  në Rrjet dhe Shfrytëzimin e Rrjetit të TransmetimitShkarko pdf icon