Fakte të shpejta për KOSTT

Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT sh.a
Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512
Data e themelimit: 1 korrik 2006
Licencat nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë: Licenca për Operim të Sistemit të Transmisionit dhe Licenca për Operim të Tregut të Energjisë Elektrike
Pronari i aksioneve: 100% Republika e Kosovës. Sipas Ligjit për energjinë elektrike nr.05/L-085 të miratuar në vitin 2016, të drejtat e aksionarit ushtrohen përmes Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Kryeshef Ekzekutiv: Ilir M.Shala
Numri i punëtorëve: 354

Gjatësia e përgjithshme e linjave të transmetimit që menaxhohen nga KOSTT sh.a është 1391.3 km
→ linja 400kV –
279.7 km
→ linja 220kV – 231.8 km
→ linja 110kV –
873.1 km.

Nënstacione
→ 1 Nënstacion 400/220 kV me kapacitet të transformatorëve 1200 MVA
→ 2 Nënstacion 400/110 kV me kapacitet të transformatorëve
1200 MVA
→ 3 Nënstacione 220/110 kV me kapacitet të transformatorëve 1350 MVA
→ 1 Nyje shpërndarës 220 kV
→ 1 Nënstacion 220/35/10 kV me kapacitet të transformatorëve 80 MVA
28 Nënstacione 110/(35 ose 10) kV me kapacitet transformatorëve 2080 MVA

Kapacitetet bartëse të transmisionit : 1700 MW
Falë pozitës qendrore gjeografike që ka shteti ynë, sistemi i transmisionit me të cilin operon KOSTT, edhe pse i vogël, paraqet një nyje shumë të rëndsishme të transmisionit në Evropën Juglindore
Linjat interkonektive në Sistemin Transmetues të Kosovës

• 1 linjë 400 kV Kosovë - Serbi
• 1 linjë 400 kV Kosovë - Malin e Zi
• 1 linjë 400 kV Kosovë – Maqedoninë
• 1 linjë 400 kV Kosovë – Shqipëri (planifikohet të hyjë në operim së shpejti)
• 1 linjë 220 kV Kosovë - Serbi
• 1 linjë 220 kV Kosovë – Shqipëri
• 2 linja 110 kV Kosovë - Serbi