Njoftim për kontratë

Në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 12/79 të datës 15.03.2016 dhe vendimit të Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik nr.47/2016, nga muaji Janar 2017 KOSTT sh.a ka filluar me zbatimin e E-Prokurimit. 

Për informacione rreth tenderëve të shpallur nga KOSTT sh.a, ju lutemi ndiqni vegzën e E-Prokurimit: https://e-prokurimi.rks-gov.net/Home/