Njoftim për dhënie të kontratë

Tipi i shpalljesTitulli i kontratësData e publikimitAfati i fundit

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

“Furnizim me material higjienik“

01/02/2017

14/02/2017

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

“Përkrahja dhe Mirëmbajtja e aplikacioneve të: Arkivit, MED, Rezervimi i Sallave dhe infrastrukturës përcjellëse“

31/01/2017

14/02/2017

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Pastrimi gjeneral i Ndërtesës afariste dhe objekteve tjera

27/01/2017

13/02/2017

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

” Furnizim me pajisje dhe pjese rezerve me qellim te riparimeve te atyre ekzistuese”
LOT 1. Furnizimi me pajisje dhe pjese te EFACEC-ut
LOT 2. Furnizimi me pajisje te a-eberle
LOT 3. Furnizimi me Pajisje dhe pjese te GE
LOT 4. Furnizimi me pajisje te ndryshme

25/01/2017

07/02/2017

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Furnizimi dhe montimi i mekanizmave për ngasje të rregullatorit të tensionit të transformatorëve të fuqisë

20/02/2017

31/01/2017

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtje Domain-i, IP-ve publike dhe Shërbime Interneti

18/01/2017

31/01/2017

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Switch CISCO 2960x

30/12/2016

06/01/2017

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtja e Ueb Faqes

28/12/2016

05/01/2017

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me vegla pune dhe instrumente

22/12/2016

05/01/2017

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Materiale reprezentative të kompanisë

20/12/2016

30/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Renovimi i Ndërtesës komanduese te NS Kosova B

15/12/2016

30/12/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Printimi dhe dizajni i publikimeve dhe materialeve promovuese të KOSTT

16/12/2016

27/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Shtimi i Konzollave për EMS

16/12/2016

22/12/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Certifikimi i Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe OHSAS 18001:2007

09/12/2016

23/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Renovimi i Ndërtesës Komanduese në NS 110kV Peja 2

09/12/2016

20/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me Backup HMI & RTD Box
LOT 1. Backup HMI
LOT 2. RTD Box

05/12/2016

20/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me CPU dhe Mainboard si pjesë rezervë për Firewall CISKO ASA

05/12/2016

20/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues

01/12/2016

13/12/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me inventarë për zyra

30/11/2016

06/12/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Implementimi i sistemit te kamerave vëzhguese ne TS Prizreni 2, TS Ferizaji 2 dhe TS Peja 3

07/11/2016

15/11/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Renovimi i ndërtesës komanduese në NS Peja 2 dhe punimi i kulmit në NS Gjakova 2
LOT2: Punimi i Kulmit te stabilimentet 10 kV në NS Gjakova 2

07/11/2016

16/11/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Trajtimi i Vajit në T1 31.5MVA NS Vitia

07/11/2016

10/11/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me uniforma pune për punëtorët recepcionist-gardë, vozitës dhe punëtorët në higjienë

31/10/2016

10/11/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Riparimi i kranave palfinger të mbindërtuar në kamionat Iveco

14/10/2016

21/10/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Bileta aeroplani

07/10/2016

20/10/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me NGFW dhe pajisje për arkivim të email-ave

30/08/2016

08/09/2016

Njoftim për Dhënie të Kontratës për
SHITJE TË
TË ASETEVE JASHTË PËRDORIMIT

Shitja e aseteve jashtë përdorimit
LOT 1: Shitja e transformatorëve të fuqisë, Pajisjeve të tensionit të lartë, materialeve të aluminit, materialeve bakër, dhe mbrojtjeve rele

Shitja e aseteve jashtë përdorimit
LOT 5: Shitja e cisternave

16/08/2016

 26/08/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me material për zyre

27/07/2016

09/08/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me pajisje speciale për punë në sektorin e linjave

21/07/2016

02/08/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Blerja e Serverit për Redundancë të sistemit të SMT

19/07/2016

26/07/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Shtimi i kapacitetit te ajrosjes ne hapësira të serverëve

11/07/2016

14/07/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbime të shpedicionit

29/06/2016

12/07/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me auto-goma

25/05/2016

08/06/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbimet për shfrytëzim të fotokopjuesve

25/05/2016

08/06/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me REC650 dhe REU615 NS Ferizaj 1

19/05/2016

31/05/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me aksesorë të TI

17/05/2016

25/05/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me bulona, dado dhe nën-shtresa (speciale për linja)

17/05/2016

27/05/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Përkthime dhe redaktime të dokumenteve publike

25/04/2016

03/05/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Kositja dhe largimi i barit në objektet e KOSTT

22/04/2016

03/05/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me ndriçim të jashtëm dhe të brendshëm në nënstacione

20/04/2016

29/04/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Vizita Sistematike Mjekësore

13/04/2016

20/04/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Ndërtimi i Sistemit të Integruar të Menaxhimit

24/03/2016

05/04/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Rehabilitimi i transformatorit 31.5MVA dhe Rehabilitimi i ormanëve të transformatorëve te fuqisë dhe Furnizimi dhe montimi i baterive
LOT 1: Eliminimi i rrjedhjes së vajit, ndërrimi i diktungjeve dhe rehabilitimi i valvuleve ndihmëse në transformatorin 31.5 MVA në NS 110/35 kV Vitia
LOT 2: Rehabilitimi i ormanëve të Transformatorëve te fuqisë dhe furnizim me ventilator
LOT 3: Furnizimi dhe montimi i Baterive në SSh Drenasi

23/03/2016

05/04/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Auditimi i projekteve 2015 dhe 2016 sipas marrëveshjes për bashkëfinancim me KFW

21/03/2016

04/04/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Zbarra, Bushinga ,Termometra dhe Enë silka-geli 
LOT 1: Furnizim me zbarra, elemente lidhëse dhe elemente për tokëzim
LOT 2: Furnizim me termometra, enë të silika-geli dhe silika-gel
LOT 3: Furnizim me Bushinga për AT1 NS Kosova A

18/03/2016

29/03/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

”Shërbimet e internetit”
Lot 1: Shërbime të Internetit- Lidhja primare
Lot 2: Shërbime të Internetit- Lidhja sekondare

16/03/2016

28/03/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtja, Modifikimi dhe Zhvillimi i KOSTT Portalit

08/03/2016

21/03/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbimet e Bufesë në Drejtorinë e KOSTT

03/03/2016

15/03/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbimet e Autolarjes së automjeteve të KOSTT

24/02/2016

08/03/2016

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

FURNIZIM ME GOMA PER IVECO HIAB

26/01/2016

02/02/2016

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Servisimi i klimave në Nënstacione

22/01/2015

28/01/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punë shtesë: Instalimi i TR2 në NS 110/10 kV  NS Berivojcë

21/01/2015

02/02/2015


Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Shtruarja e gypave dhe thyerja e betonit ne NS Gjilani 1 si dhe NS Kosova A dhe Riparimi i ujësjellësit ne NS Prizreni 2 dhe NS Prishtina 4

31/12/2015


06/01/2015
Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Revitalizimi i Nënstacioneve 110kV, ana 35kV ( NS Gjakova 1, Gjilani 1 dhe Ferizaj 1)

30/12/2015


12/01/2015
Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me materiale Reprezentuese të Kompanisë/Promovim i Produkteve Vendore

29/12/2015


30/12/2015
Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i hyrjes sekondare nga ana e pajisjeve 35kV ne NS Prizreni 1

23/12/2015


29/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Asistenca Profesionale e TI

23/12/2015

29/12/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Licenca dhe Softuer për ENTSO-E Domain

17/12/2015

29/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

LOT1: Furnizim me pjesë rezervë për Serverët e KCS-EKCS , me Monitora si dhe furnizim me toner për printera

16/12/2015

29/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

LOT3: Furnizim me SCHNEIDER C 264 BCU

16/12/2015

29/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i infrastrukturës përcjellëse në objektin afarist- Drejtori

07/12/2015

18/12/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me terminale kohore

03/12/2015

08/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i rrjetave për largimin e ujërave atmosferik në NS Kosova B dhe NS Prizreni 2

03/12/2015

15/12/2015

Njoftim për Dhënie të Kontratës

Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e
GJENERATORËVE, CISTERNAVE, KONTEJNERËVE DHE ARKËS

02/12/2015

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Dizajnimi dhe shtypi i Raportit Vjetor 2014, i publikimeve si dhe Materialeve promovuese

02/12/2015

08/12/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me paisje për mbrojtje në punë

02/12/2015

15/12/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Renovimi i Ndërtesave komanduese në NS Prishtina 5

12/08/2015

18/08/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Përkthime dhe redaktime te dokumenteve publike

04/08/2015

10/08/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve

24/07/2015

04/08/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i perdeve ajrore për klimatizim te kanalit të ashensorit

23/07/2015

29/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punë shtesë: Renovimi i NS Vushtria 1

23/07/2015

04/08/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Furnizim me Rezistor për nularin e transformatorit të fuqisë

16/07/2015

28/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Furnizimi dhe instalimi i mbrojtjeve rele numerike në fushat transformatorike NS Prizreni 2

13/07/2015

24/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbime për vlersimin e dëmeve për projektin LP 400KV Shqipëri – Kosovë – Segmenti 3

09/07/2015

15/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbimet e shpedicionit

08/07/2015

14/07/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me ndriçim të fasadës në objektin afarist

08/07/2015

14/07/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM PËR PUNTORËT NË NDËRTESËN AFARISTE

08/07/2015

21/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtja e Sistemit të Kompjuterizuar të Kontabilitetit(CAS)

22/06/2015

03/07/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtja e sistemeve të ventilimit në kthina të serverëve dhe sistemit në katin e dispeçerëve

19/06/2015

30/06/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Letër Higjienike

18/06/2015

30/06/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

FURNIZIM ME RIDREJTUES

11/06/2015

23/06/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Softuerin përkatës(NEPLAN)
Realizimi i procesit DACF ne mes te KOSTT dhe ENTSO-E

11/06/2015

23/06/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve

08/06/2015

19/06/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Etherlite Network Serial Concentrator-Terminal Server

27/05/2015

02/06/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Shërbime për shfrytëzim të Fotokopjuesve

22/05/2015

28/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me aksesorë  të TI

18/05/2015

22/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Mbikqyrja e Standardit ISO 9001:2015

14/05/2015

19/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Popullimi i aplikacionit me te dhenat nga dosjet e punetoreve

13/05/2015

18/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

 Furnizim me Set për Neutër 110KV

12/05/2015

22/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me tabela paralajmëruese, të emërtimit dhe numërimit të shtyllave

12/05/2015

22/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

FURNIZIMI ME MBROJTJE TË BUHOLC-IT, RREGULLATOR TENSIONI, TERMOMETRA DHE ENË SILIKAGELI PËR TRANSFORMATORËT E FUQISË

12/05/2015

22/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Pastrimi i trasave të linjave 400/220/110kV nga drunjtë

07/05/2015

19/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me material për Ndriqimin e Nenstacioneve

06/05/2015

13/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Laptopa per trajnim te dispeqereve ne ENTSO-E

05/05/2015

12/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punët shtesë: Furnizimi dhe Instalimi i TR3, 40MVA në NS Prishtina 2

04/05/2015

15/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Rehabilitimi i themeleve të dëmtuara dhe mbrojtja e shtyllave

04/05/2015

15/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me inventarë për zyra te reja

30/04/2015

12/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Rehabilitimi i ormanëve komandues ne NS Kosova B

29/04/2015

12/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

FURNIZIM ME ZBARRA BAKRI

20/04/2015

01/05/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Karburante për Automjete dhe Gjeneratorë

20/04/2015

04/05/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Rehabilitimi i ormanëve komandues ne TR Energjetik dhe Furnizimi me Ventilator për Ftohje te TR-ve

08/04/2015

21/04/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Instalimi i separatorëve për ndarje te vajit

02/04/2015

14/04/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Instalimi i sistemit për hapje/mbyllje automatike të derës së garazhës

19/03/2015

25/03/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Shërbime

Zhvillim I aplikacionit për Menaxhimin Elektronik të Dosjeve të Punëtorëve

16/03/2015

20/03/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i dyerve te kthinat e pajisjeve 35kV dhe 10kV ne NS Prishtina 3 dhe NS Lipjani

10/03/2015

16/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Nderpreresa,Ndaresa dhe Izolatorë

09/03/2015

19/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me shtylla te inoksit për vendosjen e flamurëve ne ndërtesë

05/03/2015

11/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbimet e Autolarjes së automjeteve të KOSTT

02/03/2015

06/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime Interneti - Lidhja Sekondare

25/02/2015

03/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime Interneti - Lidhja Primare

25/02/2015

03/03/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtje dhe Modifikime të KOSTT Portal-it

09/02/2015

13/02/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Aftesimi i sistemit te ngrohjes ne katin e dispecereve

09/02/2015

13/02/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Upgrade dhe update i produktit ekzistues RTU

30/01/2015

10/02/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me gjelbrim dekorativ në ndertesën afariste KOSTT-sha

29/01/2015

04/02/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Realizimi I sistemit të kamerave në hyrje/dalje të NS-ve( mbi terminale kohore)

26/01/2015

29/01/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Intervenimi ne riparimet e shkaktuara nga të reshurat ne NS

23/01/2015

28/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Modifikimet ne aplikacionin UMA-Rezervimi dhe aprovim i materialeve në depo

15/01/2015

21/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

15/01/2015

27/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Pajisje për E-Banking

12/01/2015

16/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me set pllakash elektronike për Sistemin e ventilimit të serverëve

09/01/2015

15/01/2015

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Riparimi i ventilimit pas well-board-it në sallën dispeqerike

06/01/2015

13/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime për përgatitjen e elaboratit per servitut per linjen 1806

29/12/2014

05/01/2015

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime për vlerësim të dëmeve për projektin LP 400kV Shqipëri-Kosovë

24/12/2014

30/12/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Instalimi i TR2 ne NS 110/10kV Berivojcë dhe NS Viti

23/12/2014

06/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Sanimi i drenazhës së objektit si dhe lidhja e ujërave të zeza në rrjetin e fshatit në SSH Drenas

22/12/2014

26/12/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Thyerja e betonit dhe largimi i mbeturinave nga NS Besiana

18/12/2014

19/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me goma dimërore për veturen  VW Touareg

17/12/2014

23/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Dizajnimi dhe punimi i kalendareve dhe pergatitja e kutive dhe broshures per dhuratat korporative

16/12/2014

19/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

08/12/2014

19/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me module optike per pajisje SDH dhe nje modul E1 per router

 03/12/2014

 08/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 

Punimi i Specifikimit teknik dhe dizajnit per furnizimin dhe punimin e orendive ne Ndertesen Afariste

 03/12/2014

 08/12/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

 

Përgaditja e kthinës për vendosjen e Laboratorit-punëtoris te Sektorit të Telekomit

 26/11/2014

02/12/2014 

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

 

Punimi i Murit Mbrojtës në NS Besiana

 26/11/2014

 02/12/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

 

 Furnizim me pjese rezerve për EMS, SCS dhe RTU

 26/11/2014

09/12/2014 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me Modulet Ridrejtues për NS 110kV me tension te mbushjes 110V DC

17/11/2014

28/11/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi dhe montimi i perdeve shiritore për Ndërtesë

13/11/2014

18/11/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me pajisje mbrojtëse

12/11/2014

24/11/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Asistenca Profesionale e IT

07/11/2014

12/11/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizim me module për SAS NS Prishtina 5 dhe NS Kosova B

07/11/2014

12/11/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Instalimi i kamerave vezhguese ne NS Kosova A dhe NS Prishtina 4

03/11/2014

14/11/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

03/11/2014

14/11/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

 Punimi i rrethojës rrugës hyrëse në NS Kosova A

 29/10/2014

03/11/2014 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

 Furnizim me letër tualeti

 28/10/2014

30/10/2014 

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Auditimi i Pasqyrave Financiare

 28/10/2014

 10/11/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Ndërrimi I nxemsave të kalldas ekzistuese në Ndërtesën afariste si dhe riparimi i sajë

 16/10/2014

 21/10/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Interneti I dedikuar deri 15Mbps Upstream/Downstream me minimumin 4iP Reale

 16/10/2014

 21/10/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Letër për Printim dhe Fotokopje

 02/10/2014

 08/10/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

 Riparimi i instalimit elektrik në nivelin 3

 26/09/2014

01/10/2014 

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me material zyrtar

 26/09/2014

01/10/2014 

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Rifreskimi i Teknologjisë Informative të Tregut të energjisë elektrike

 25/09/2014

 07/10/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë [ Rivlerësimi ]

 Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 23/09/2014

 04/10/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punë shtesë  Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse,
Renovimi i Zyrave te kthyera nga KEDS

18/09/2014

30/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

 Punët shtesë: Shtrimi i kabllove furnizuese ne NS Theranda dhe NS Klina

 15/09/2014

 24/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Kompletimi I remontit të kranit të IVECO Hiab-ndërrimi I pistonit të dytë të krahut kryesor të kranit

 12/09/2014

 18/09//2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Vegla Profesionale për Ekipin e Mirëmbajtjes se Nënstacioneve

 12/09/2014

 18/09/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 03/09/2014

 16/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Ndertimi i dy garazhave ne Depon e KOSTT-it ne Kastriot

 02/09/2014

 08/09/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Sondazh me Opinion Publik

 29/08/2014

 04/09/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Servisimi i paisjeve për klimatizim dhe zhvendosja e tyre në Nen-Stacione

 29/08/2014

 04/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Bateri

 27/08/2014

 09/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Furnizimi dhe Instalimi i ashensorit te ri ne Drejtori

 20/08/2014

 02/09/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Pjese rezerve

 11/08/2014

 22/08/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Shërbimet e shpedicionit

 31.07.2014

 05/08/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Mbështjellja e Mureve në zyra me knauf

 25/07/2014

 31/07/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Vazhdimi i Licencës për Server-Firewalla në Operimin e Tregut

 17/07/2014

 22/07/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me motokosa te dorës për NS Regjionale

 07/07/2014

 14/07/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Përkthime dhe redaktime te dokumenteve publike

25/06/2014

01/07/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja e Uebfaqes

 20/06/2014

 26/06/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Dizajnimi dhe shtypi i Raportit Vjetor 2013

 18/06/2014

 24/06/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 10/06/2014

 23/06/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me BCU dhe Pjese rezerve per BCU ne NS Klina dhe NS Prishtina 1

 06/06/2014

 17/06/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Rekreacion për punëtorët - shfrytesimi i sallës për futboll

 27/05/2014

 02/06/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja &  Mbikëqyrja  e sistemit për Menaxhimin e  Cilësisë  ISO 9001:2008

 20/05/2014

 26/05/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Vendosja e kamerave në NS për kontrollimin e hyrje daljeve

 19/05/2014

 23/05/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja vjetore e sistemit të ventilimit në kthinat e serverëve

 15/05/2014

 21/05/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime për shfrytëzim të fotokopjuesit

 14/05/2014

 20/05/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Mbrojtje Rele te 3 Autotransformatorëve ne NS Kosova A

 07/05/2014

 19/05/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Ndërrimi i litarëve të çeliktë të ashensorit

 02/05/2014

 08/05/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Furnizimi dhe Instalimi i Kabllit mbrojtës optik ne linjën interkonektive Kosove- Mali i Zi

 02/05/2014

 13/05/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Antivirus

 22/04/2014

 05/05/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a.

 03/04/2014

03/04/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja Vjetore e pesë licencave te Softuerit planifikues PSS/E

 03/04/2014

 15/04/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike
LOT 2: Freskimi dhe sendërtimi i SCADA/EMS sistemit në KCS dhe EKCS

 02/04/2014

 14/04/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me pjesë rezervë për Traktorë

 28/03/2014

 03/04/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Kompletimi i laboratorit-punëtorisë për testimin e pajisjeve telekomunikuese

 25/03/2014

07/04/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a.

 17/03/2014

 27/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës- Punë

Punimi i Rrethojave në Nënstacione si dhe Renovimi i Ndërtesës komanduese në NS Prizreni 1
LOT 1: Punimi i Rrethojes në NS Besiana
LOT 2: Renovimi i Ndertesës komanduese në NS Prizreni 1 dhe punimi i rrethojës

14/03/2014

25/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Aksesorë të IT

 11/03/2014

17/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Paisje për ndërlidhjen e objektit TS Prishtina 4 me TS Prishtina 7

 11/03/2014

17/03/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Shërbimet e Autolarjes së automjeteve të KOSTT

 10/03/2014

 14/03/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Shërbime Interneti-Lidhja Primare

 05/03/2014

 11/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Softuer për E-mail server

 03/03/2014

 06/03/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Punë shtesë  Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse

 27/02/2014

10/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me shtylla emergjente - për linja të tensionit të lartë

 26/02/2014

 08/03/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Sherbime kadastrale dhe juridike per bartjen e pronesise se aseteve të KOSTT

19/02/2014

04/03/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizimi me pajisje speciale për punë për ekipin e Mirëmbajtjes së Largpërçuesve

14/02/2014 

 25/02/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

24/01/2014

10/02/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Intervenimet në riparimin e instalimeve si dhe pastrimin e pusetave në Ndërtesën Administrative dhe në NS

 

22/01/2014

29/01/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Vakumimi, mbushja dhe filtrimi i transformatoreve me vaj izolues

 15/01/2014

28/01/2014

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Intervenimet në riparimin e instalimeve si dhe pastrimin e pusetave në Ndërtesën Administrative dhe në NS

 14/01/2014

 21/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me shporta treshe për sistemin e mbeturinave dhe letër tualeti për duar

 09/01/2014

 15/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me softuer si dhe vendosja e monitorave per rezervimin e sallave te prezentimeve

 31/12/2013

 08/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me karriga dhe tavolina për NS

 31/12/2013

 08/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Tonera

 30/12/2013

 09/01/2014

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Harduer
Ftesa per Ofertim - NR 10, “Furnizim me Digital Sender, Printer për ID Kartela, Laptopa, Enterprise LaserJet Printer dhe HDD per server dhe storage

 10/12/2013

 23/12/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Pjese rezerve për mirëmbajtje te linjave dhe nënstacioneve- Transformatorë Matës

 04/12/2013

 17/12/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizimi dhe Montimi i tabelave te KOSTT ne hyrjet e NS 110kV

 02/12/2013

 06/12/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Amperdana

 26/11/2013

 02/12/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Dizajnimi dhe Punimi I Materialeve Reprezentative

 21/11/2013

 27/11/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Auditimi i Pasqyrave Financiare 2013

 18/11/2013

 22/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Garderober

 15/11/2013

 21/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Pajisje personale mbrojtëse

 12/11/2013

 22/11/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Kalibrimi i Shëndrruesve Matës

 08/11/2013

 14/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës për ankand

Shitja e Aseteve te papërdorshme
LOT 1: Shitja e mbeturinave metalike
LOT 2: Shitja e Vajit transformatorik te përdorur

 06/11/2013

 

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me Detektor tensioni pa kontakt për tension të lartë 110kV-400kV

 01/11/2013

 07/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me licenca dhe pjesë ndihmëse për Omikron

 30/10/2013

 12/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizimi dhe Montimi i baterive

 29/10/2013

 11/11/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Asistencë Profesionale për TI

 28/10/2013

 01/10/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Mbjellja e Gjelbrimit në Nënstacionin Prizreni 2

 28/10/2013

 01/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me pajisje ndihmese për autovinça dhe traktorë  si dhe furnizim me automjete për bartjen e udhëtarëve
LOT 1: Automjetet për bartjen e udhëtarëve dhe veglave
LOT 3: Pajisjet përcjellëse për Autovinca (Shporta) dhe Peshorja.

24/10/2013

06/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

 23/10/2013

 05/11/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Projektor për QED

 07/10/2013

 11/10/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja Vjetore e Sistemit të ventilimit në kthinat e serverëve

 07/10/2013

 11/10/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Dizajnimi dhe shtypi i publikimeve dhe materialeve provomuese

 25/09/2013

 01/10/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja e Modelit Financiar

 24/09/2013

 07/10/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me vegla pune dhe pjesë rezervë për motosharra

 24/09/2013

 30/09/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Pune shtesë:  “Ndërtimi i rrethojës  së re ne NS-Kosova B & instalimi i ndriçimi  përreth saj

 23/09/2013

 04/10/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me pajisje për ndriçim te brendshëm dhe të jashtëm të nënstacioneve

 20/09/2013

 26/09/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

 09/09/2013

 20/09/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Internet i dedikuar deri 10Mbps Upstream/Downstream me minimum 4 iP Reale

 05/09/2013

 11/09/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Switch-a

30/08/2013 

 05/09/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

Furnizim me pajisje dhe medikamente mjekësore për ndihme te pare ne vendin e punës

 30/08/2013

 05/09/2013

Njoftimi për dhënie të kontratës-Furnizim

 Furnizim me Kartela per server dhe kontroller per storage

 13/08/2013

 20/08/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Dizajnimi dhe shtypi i Raportit Vjetor 2012

 09/08/2013

 15/08/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i Mbrojtjeve Rele numerike ne fushat auto transformatorike

 01/08/2013

 13/08/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Pune shtese “Instalimi i kamerave vëzhguese(CCTV)ne TS Kosova B dhe ne Depo

 19/07/2013

 01/08/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave te SCADA/EMS, 30kVA

 17/07/2013

 30/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Furnizim me Material Higjienik

 09/07/2013

 22/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Instalimi i Sistemit të sinjalizimit për mbrojtje nga zjarri dhe mirëmbajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese

 05/07/2013

 18/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me kabinete dhe pajisje përcjellëse për NS

 28/06/2013

 04/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizimi dhe Montimi i shenjave te sigurise, emertimeve dhe udhezimeve teknike ne Nenstacioneve

 26/06/2013

 02/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me harduer për SCADA-t lokale

 19/06/2013

 02/07/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Furnizimi me material dhe punimi i pllatove dhe rrugicave anesore ne Nenstacionin ne Viti

 06/06/2013

 12/06/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Mirëmbajtja e Uebfaqes

 30/05/2013

 04/06/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Realizimi i LAN Rrjetave ne nënstacione

 20/05/2013

 31/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Renovimi i Fasades se Objektit me Punet Percjellese

 15/05/2013

 28/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rehabilitimi i shtyllave te LP 2298 220 kV me nr.24 dhe  25 dhe LP 1806 110 kV me nr.32

 07/05/2013

 20/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Pjesë rezervë për mirëmbajtje të Linjave dhe Nënstacioneve

 03/05/2013

 17/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Pune shtese per “Furnizim me Transformatorë të Fuqisë”
 “Transporti i transformatorit 110/10kV nga depoja në Kastriot deri në NS Burimi”

29/04/2013

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim emergjent me Transformatorë Matës të Tensionit dhe Rrymor të Transformatorëve Energjetik 110/35/10 kV të anës 35/10 kV

25/04/2013

07/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Vizita Sistematike Mjekësore

22/04/2013

03/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me pjesë Rezervë për Mirëmbajtje të Nënstacioneve
LOT 3 Furnizim me pjese rezerve per mirëmbajtje te ndërprerësve te fuqisë të prodhuesit ABB dhe mirëmbajtje te shpenzimeve vetjake
LOT 7 Furnizime me Rezistor per nularin e transformatorit te fuqise

19/04/2013

03/05/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Pastrimi i Bazamenteve te shtyllave dhe rehabilitimi i tokezimeve

 12/04/2013

 24/04/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me pjesë Rezervë për Mirëmbajtje të Nënstacioneve
LOT 6: Furnizim me pjese rezervë per mirmebajtjen e shpenzimeve vetjake

 12/04/2013

 24/04/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

“Furnizim me bateri dhe shkarkues te mbitensionit”
LOT 1 Furnizimi dhe Montimi i SHMT ne linjat e tensionit 220 kV (LP 293/2 dhe 2303) ne NS Prizreni 2
LOT 2 Mirëmbajtja e Pajisjeve për Shpenzime vetjake (baterive, invertorëve dhe ridrejtuesve) 

 08/04/2013

 19/04/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Pajisje Matese

04/03/2013

18/03/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i Kabllit Optik nëntokësor: QDN - NS Prishtina 1

 28/02/2013

12/03/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rehabilitimi emergjent i dy shtyllave te rrezuara nr. 8 dhe nr. 9 ne LP 1806 NS Gjakova 2 – NS Klina

 25/02/2013

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Traktora dhe Autovetura

 19/02/2013

 01/03/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Pajisje te Tensionit 35kV dhe 10kV

 19/03/2013

01/03/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

FPO Nr 9: Furnizim me Desktopa, printera dhe iGuard security system

 19/02/2013

 01/03/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Punët shtese: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS Ferizaj 1 dhe NS Gjilani 1

 08/02/2013

19/02/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Sherbime kadastrale dhe juridike per bartjen e pronesise se aseteve 110 kV te transferuara nga KEK

 05/02/2013

 15/02/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rindërtimi i shtyllës  nr. 126/2 ne linjën 110 kV  NS Peja 2-NS Deçani

 29/01/2012

 28/01/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS Gjakova 2 dhe NS Prizreni 3
LOT 2: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Prizreni 3

 25/01/2013

 05/02/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Vlerësimi i  Sigurimit  të ECA  garancionit  për Projektin  e Linjës 400kV,  Kosovë – Shqipëri

 23/01/2013

 05/02/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Implementimi i mbrojtjeve Rele te TR-ve dhe REG-DA ne RTU NS Prishtina

 18/01/2013

 29/01/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Ftese për Ofertim Nr. 8 : Furnizim me TV Monitora, laptopa dhe fotoaparate dixhitale

04/01/2013

15/01/2013

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik ,Transformatoreve te Fuqisë, Transformatoreve Mates te Rrymes dhe Tensionit

 26/12/2012

 08/01/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 3AP1F1

 18/12/2012

 28/12/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS Gjakova 2 dhe NS Prizreni 3
LOT 1: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Gjakova 2
LOT 2: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Prizreni 3

 14/12/2012

 26/12/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Instalimi i Sistemit Automatik për fikjen e zjarrit ne kthinat e serverëve

 14/12/2012

 26/12/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizimi dhe Montimi i Baterive 110 V DC

 11/12/2012

 24/12/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

FPO nr 6:Furnizimi  dhe Instalimi i Kamerave Vëzhguese në NS Kosova B dhe

 23/11/2012

 04/12/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

Matja e Tensioni te Hapit dhe Prekjes si dhe Rezistencës se tokëzimit ne Nënstacione

 14/11/2012

 27/11/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Shtruarja me prizma e trotuarit rreth Depos dhe Nënstacionit Kosova B

 08/11/2012

 20/11/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Kamiona,Traktora dhe Autovetura
LOT 1: Furnizim me Kamiona
LOT 4: Furnizim me Automjete 4x2

 07/11/2012

 20/11/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Punë shtesë “Instalimi i dy fushave te reja te linjave 110kV ne NS 220/110 kV Prizreni”

 07/11/2012

20/11/2012

 Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Furnizim me Transformatorë te Fuqisë

 01/11/2012

 12/11/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim me Softuerin E-Plan

 16/10/2012

 29/10/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

Matja e Rezistencës se tokëzimit ne shtylla te tensionit te larte 110 kV, 220 kV dhe 400 kV

 15/10/2012

 26/10/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Asfaltimi i Rrugës se qasjes për në NS 400/110 kV Peja 3

 12/10/2012

 23/10/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Furnizim me Vaj Izolues për transformatorë te fuqisë

 10/10/2012

 23/10/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

“Furnizim me Softuer, FPO Nr 3: “Furnizim me Softuer për MED dhe Arkivë Elektronike”

 

 20/09/2012

 02/10/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV, një Pol 400kV dhe një Pol 220kVLOT 1: Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV i tipit GL 316

 

 14/09/2012

 25/09/2012

 Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Ftesa për Ofertim NR 5 për Furnizim me Toner

 

 31/08/2012

 11/09/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

 

Analiza Fiziko-Kimike e Vajrave- Gazokromatografia dhe kontrollimi i PCB

 

 10/08/2012

 22/08/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

 Furnizim me Softuer- Ftesa per Ofertim Nr 2  “Migrimi i Sistemit te TI-se ne KOSTT”

 

 07/08/2012

 20/08/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të lartë në NS Kosova B, ana 400 kV

 

 19/07/2012

 24/07/212

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

Furnizim me Kabëll për NS Kosova B

 21/06/2012

 26/06/2012

Njoftim per dhenje te kontrates

Furnizim me Firewall

15/06/2012

28/06/20129

 Njoftim per dhenje te kontrates

Rehabilitimi i “NS Prishtina 3” 110/10 kV

15/06/2012

28/06/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

Sigurimi shëndetësor i Punëtorëve

 06/06/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione , Izolatorë dhe Kleme
LOT 1: Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione
LOT 2: Furnizim me Izolatorë dhe Kleme

 31/05/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Ftesa për Ofertim NR 2 për Furnizim me Server-a

 28/05/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizimi me Pajisje Personale Mbrojtëse

 11/05/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Ftesa për Ofertim NR 1 për Furnizim me Harduer LOT 1 : Desktop LOT 3 : Printer

 10/05/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizimi me Karburante për Automjeta dhe Gjeneratora

 04/05/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

Deratizimi i Objekteve

 27/04/2012

Njoftimi për dhënie të kontratës - Shërbime

Sigurimi i Automjeteve

 26/04/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Asfaltimi i Rrugës së qasjes për në NS 400/100 kV Peja 3

 04/04/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

Furnizimi me Harduer

 03/04/2012

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë


Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 

29/03/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 Furnizimi me Softuer - Ftesë për Ofertim Nr.1

 29/02/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi [Kandidat e Kualifikuar]

 Furnizim me Softuer

 11/01/2012

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 

Auditimi i Pasqyrave financiare

 

 30/12/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 

Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve
LOT 1 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : VW

 

 14/12/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

Instalimi i dy fushave te reja te linjave 110kV ne NS 220/110 kV PRizreni 2

 

 13/12/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizimi

 

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 

 07/12/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 

Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A

 

 02/12/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Shërbime

 Auditimi i Pasqyrave Financiare

 29/11/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 

 10/11/2011

Njoftim për dhënie të kontratës- Shërbime

Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve
LOT 2 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : Toyota, Nisan, Landrover dhe te tjerë


03.11.2011

 

14.11.2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 21/10/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

 Furnizimi me Ethernet Modema

 14/10/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Pastrimi përgjatë Trasave të linjave 110kV, 220kV dhe 400 kV nga drunjtë,bari dhe materialet tjera

 06/10/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Perforcimet mekanike dhe elektrike ne linja konform situatave te krijuara ne teren

 05/10/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi rezerve me një pol të ndërprerësit 400 kV të tipit Areva GL 316 për fushën e gjeneratorit G2

03/10/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi dhe Instalimi i Sistemit për Sinjalizim kundër zjarrit ne depo dhe objektet përcjellëse.

 29/09/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratë - Furnizimi

 Kontrollimi dhe servisimi i aparateve zjarrfikëse

 18/08/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pjese rezerve per Mirembajtje te Linjave dhe Nenstacioneve

 07/06/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Furnizimi me Harduer të TI-së

 24/05/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Rehabilimi në linjat 110kV, LP 126/4(pjesa e vjetër), LP 179/1 dhe LP1801

 19/05/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Kyçja e NS Lipjanit në linjën LP212 ( Kosova A - Ferizaj )

 12/05/2011

 

Njoftim për dhënie të kontratës - Punë

Sigurimi Fizik ( ME MUR) i aseteve përgjatë rrugës në NS Prishtina 2

06/05/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Ndërrimi i përçuesit, izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse në LP: 125/2, 125/3 :

LOT 1: Ndërrimi i përçuesit dhe pajisjeve lidhëse në LP 123/2

LOT 2: Ndërrimi i përçuesit në LP 125/3

29/04/2011

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim

Ndërrimi i Mbrojtjeve Rele në NS  28/04/2011

Njoftimi për dhënie të kontratës-furnizim

Ndarja e Zbares në dy seksione në NS Gjilani 1 dhe NS Therande 05/04/2011 16/05/2011

Njoftimi për dhënie të kontratës-furnizim

Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit në LP 400 kV 28/03/2011