Arkiva - Njoftim për kontratë

Tipi i shpalljesTitulli i kontratësData e publikimit

Afati i fundit

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi me material termotkurrës dhe kabllo 1kV

01/03/2017 10/03/2017

Njoftim për kontratë - Punë

Aftësimi i dizel-gjeneratorit në NS Ferizaj 2

01/03/2017 09/03/2017

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Zëvendësimi i Konzollës për mirëmbajtje me një të re

10/02/2017 20/02/2017

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Vazhdimin e licencave për NGFW Sophos SG 330

31/01/2017 24/02/2017

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me material higjienik

27/12/2016 19/01/2017

Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me Switch CISCO 2960x

12/12/2016 19/12/2016

Njoftim për kontratë - Punë [ ritenderim ]

Furnizimi dhe montimi i mekanizmave për ngasje të rregullatorit të tensionit të transformatorëve të fuqisë

12/12/2016 28/12/2016

Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me pajisje dhe pjese rezerve me qellim te riparimeve te atyre ekzistuese

12/12/2016 04/01/2017

Njoftim për kontratë - Shërbime

Mirëmbajtje Domain-i, IP-ve publike dhe Shërbime Interneti

02/12/2016 27/12/2016

Njoftim për kontratë - Furnizim

Shtimi i Konzollave për EMS

02/12/2016 12/12/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Mirëmbajtja e Ueb Faqes

02/12/2016 13/12/2016

Njoftim për kontratë - Punë [ ritenderim ]

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Prishtina 3 dhe Sistemit të mbrojtjes perimetrike dhe video vëzhgimit

02/12/2016 27/12/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime 

Pastrimi gjeneral i Ndërtesës afariste dhe objekteve tjera

02/12/2016 28/12/2016

Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i Ndërtesës Komanduese në NS 110kV Peja 2

22/11/2016 30/11/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me vegla pune dhe instrumente

30/11/2016 13/12/2016

Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me material higjienik

30/11/2016 14/12/2016

Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i Ndërtesës Komanduese në NS 110kV Peja 2

30/11/2016 30/11/2016

Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i Ndërtesës komanduese te NS Kosova B

17/11/2016 23/11/2016

Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizimi me Backup HMI & RTD Box

17/11/2016 25/11/2016

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe montimi i mekanizmave për ngasje të rregullatorit të tensionit të transformatorëve të fuqisë

17/11/2016 24/11/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Certifikimi i Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe OHSAS 18001:2007

17/11/2016 22/11/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME CPU DHE MAINBOARD SI PJESË REZERVË PËR FIREWALL CISKO ASA si dhe bateri per Raid controller per HP G5

17/11/2016 23/11/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Printimi dhe dizajni i publikimeve dhe materialeve promovuese të KOSTT

17/11/2016 22/11/2016

Njoftim për kontratë - Punë

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Prishtina 3 dhe Sistemit të mbrojtjes perimetrike dhe video vëzhgimit

11/10/2016 31/10/2016

PERMIRESIM I GABIMIT
SHËRBIME

Furnizim me uniforma pune për punëtorët recepcionist-gardë, vozitës dhe punëtorët në higjienë

05/10/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me bateri për Radio portabël digjitale të tipit Motorola DP3601

04/10/2016 13/10/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Mirëmbajtja e Ueb Faqes

04/10/2016 28/10/2016
Njoftim për kontratë - Punë

Trajtimi i Vajit në T1 31.5MVA NS Vitia

04/10/2016 12/10/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizimi me inventarë për zyra

04/10/2016 21/10/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me vegla pune dhe instrumente

04/10/2016 26/10/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Mirëmbajtja e ashensorëve SCHINDLER në Ndërtesën administrative të KOSTT

04/10/2016 20/10/2016
Njoftim për kontratë - Punë

Implementimi i sistemit te kamerave vëzhguese ne TS Prizreni 2, TS Ferizaji 2 dhe TS Peja 3

04/10/2016 19/10/2016
Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi  i ndërtesës komanduese në NS Peja 2 dhe punimi i kulmit në NS Gjakova 2

09/09/2016 04/10/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Riparimi i kranave palfinger të mbindërtuar në kamionat iveco

30/08/2016 30/08/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me CPU dhe Mainboard si pjesë rezervë për Firewall CISKO ASA

30/08/2016 08/09/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me vegla pune dhe instrumente

30/08/2016 12/09/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me Bileta aeroplani

16/08/2016 07/09/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Certifikimi i Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe OHSAS 18001:2007

15/08/2016 06/09/2016

NJOFTIM PËR ANKAND PUBLIK PËR SHITJE TË
TË ASETEVE JASHTË PËRDORIMIT

LOT 1: Shitja e transformatorëve te fuqisë, Pajisjeve te tensionit te larte, materialeve te aluminit, materialeve bakër, dhe mbrojtjeve rele
LOT 2: Shitja e ashensorit
LOT 3: Shitja e agregateve
LOT 4: Shitja e automjeteve dhe gomave
LOT 5: Shitja e cisternave

18/07/2016 08/08/2016

Njoftim për kontratë - Punë ( vazhdim afati për konkurrim )

Shtimi i kapacitetit te ajrosjes ne hapësira të serverëve

23/06/2016  30/06/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me NGFW dhe pajisje për arkivim të email-ave

21/06/2016 12/07/2016

Njoftim për kontratë - Punë 

Shtimi i kapacitetit te ajrosjes ne hapësira të serverëve

 16/06/2016  24/06/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me material për zyre

 07/06/2016 28/06/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi 

FURNIZIMI ME MAKINA SPECIALE PËR PUNË NË SEKTORIN E LINJAVE

26/05/2016 21/06/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues

25/05/2016 05/07/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbime të shpedicionit

25/05/2016 09/06/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me NGFW dhe pajisje për arkivim të email-ave

25/05/2016 31/05/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Shërbimet për shfrytëzim të fotokopjuesve

05/03/2016 18/05/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me auto-goma

15/04/2016 10/05/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me aksesorë të TI

06/04/2016 27/04/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me bulona, dado dhe nën-shtresa ( speciale për linja)

24/03/2016 14/04/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Përkthime dhe redaktime të dokumenteve publike

10/03/2016 31/03/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Kositja dhe largimi i barit në objektet e KOSTT

29/02/2016 21/03/2016

Njoftim për kontratë - Punë ( Vazhdimi i Afatit )

Rehabilitimi i transformatorit 31.5MVA dhe Rehabilitimi i ormanëve të transformatorëve te fuqisë dhe Furnizimi dhe montimi i baterive

Lot 1: Eliminimi i rrjedhjes së vajit, ndërrimi i diktungjeve dhe rehabilitimi i valvuleve ndihmëse në transformatorin 31.5 MVA në NS 110/35 kV Vitia
Lot 2: Rehabilitimi i ormanëve të Transformatorëve te fuqisë dhe furnizim me ventilator
Lot 3: Furnizimi dhe montimi i Baterive në SSh Drenasi

29/02/2016 03/03/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Ndërtimi i Sistemit të integruar të menaxhimit 25/02/2016 08/03/2016

Njoftim për kontratë - Shërbime

Vizita sistematike mjekësore 23/02/2016 18/03/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me aksesorë të TI 19/02/2016 15/03/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me ndriçim të jashtëm dhe të brendshëm në Nënstacione 19/02/2016 17/03/2016

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Vaj izolues 09/02/2016 09/03/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Analiza Fiziko-Kimike e Vajrave- Gazokromatografia

09/02/2016 07/03/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Three Layer Switch dhe Laptopa

Lot 1: Furnizim me Three Layer Switch
Lot 2: Furnizim me Laptopa

 09/02/2016  02/03/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues

04/02/2016 16/03/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Auditimi i projekteve 2015 dhe 2016 sipas marrëveshjes për bashkëfinancim me KFW

04/02/2016 03/03/2016
Njoftim për kontratë - Punë

___________________________________________________________
Rehabilitimi i transformatorit 31.5MVA dhe Rehabilitimi i ormanëve të transformatorëve te fuqisë dhe Furnizimi dhe montimi i baterive

Lot 1: Eliminimi i rrjedhjes së vajit, ndërrimi i diktungjeve dhe rehabilitimi i valvuleve ndihmëse në transformatorin 31.5 MVA në NS 110/35 kV Vitia
Lot 2: Rehabilitimi i ormanëve të Transformatorëve te fuqisë dhe furnizim me ventilator
Lot 3: Furnizimi dhe montimi i Baterive në SSh Drenasi

 

 

 04/02/2016  29/02/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbimet e Autolarjes së automjeteve të KOSTT

29/01/2016  05/02/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

Furnizim me Zbarra, Bushinga ,Termometra dhe Enë silka-geli

Lot 1: Furnizim me zbarra, elemente lidhëse dhe elemente për tokëzim
Lot 2: Furnizim me termometra, enë të silika-geli dhe silika-gel
Lot 3: Furnizim me Bushinga për AT1 NS Kosova A

29/01/2016  25/02/2016
Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbimet e Bufesë në Drejtorinë e KOSTT

29/01/2016 23/02/2016
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME FOTOKOPJUES

02/12/2015 08/12/2015

Njoftim për kontratë - Punë [ Vazhdimi i afatit për konkurim ]

Revtlalizimi i Nenstacioneve 110kV, ana 35kV ( NS gjakova 1, Gjilani 1 dhe Ferizaji 1)


18/11/2015

04/12/2015
Njoftim për kontratë - Punë [ Vazhdimi i afatit për konkurim ]

Revtlalizimi i Nenstacioneve 110kV, ana 35kV ( NS gjakova 1, Gjilani 1 dhe Ferizaji 1)

12/11/2015 23/11/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME GOMA PER IVECO HIAB

12/11/2015 18/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi

LOT3: Furnizim me SCHNEIDER C 264 BCU

11/11/2015 02/12/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME PAJISJE PER MBROJTJE NE PUNE

09/11/2015 16/11/2015
Njoftim Ftesë për Ofertim - Ankand

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË GJENERATORËVE, CISTERNAVE, KONTEJNERËVE DHE ARKËS

 30/10/2015 20/11/2015 
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME FOTOKOPJUES

29/10/2015 05/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

LOT3: Furnizim me SCHNEIDER C 264 BCU

29/10/2015 19/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Licenca dhe Softuer per ENTSO-E Domain

29/10/2015 20/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi

FURNIZIM ME PAJISJE PER MBROJTJE NE PUNE

29/10/2015 03/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi

FURNIZIM ME GOMA PER IVECO HIAB

29/10/2015 06/11/2015
Njoftim për kontratë - Punë

Revilatizimi i Nenstacioneve 110kV, ana 35kV ( NS gjakova 1, Gjilani 1 dhe Ferizaji 1)

23/10/2015 16/11/2015
Njoftim për kontratë - Punë

Punimi i infrastruktures percjellese ne objektin afarist-Drejtori

21/10/2015 11/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi 

FURNIZIM ME LAPTOPA DHE TELEFONA MOBIL

14/10/2015 04/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

FURNIZIM ME FOTOKOPJUES

12/10/2015 20/10/2015
Njoftim për kontratë - Punë

Punimi i rrjetave për largimin e ujërave atmosferik në NS Kosova B dhe NS Prizreni 2

12/10/2015 03/11/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi LOT1: Furnizim me pjesë rezervë për Serverët e KCS-EKCS , me Monitora si dhe furnizim me toner për printera 09/10/2015 30/10/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ] Realizim i Filmit Dokumentar 02/10/2015 09/10/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ] Mirëmbajtja e UEB-Faqes 23/09/2015 15/10/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi Furnizim me vegla për punë në Linja 21/09/2015 13/10/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi Furnizim me Pjesë rezervë për Mirëmbajtjen e  Pajisjeve SCADA 10/09/2015 22/09/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime [ Vazhdimi i afatit për konkurim ] Sigurimi i Automjeteve 04/09/2015 15/09/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime  Realizim i Filmit Dokumentar 04/09/2015 14/09/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime  Mirëmbajtja e UEB-Faqes 26/08/2015 11/09/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi Furnizim me Pjese rezerve për Mirëmbajtjen e  Pajisjeve SCADA 19/08/2015 10/09/2015
Njoftim për kontratë - Shërbim Sigurimi i Automjeteve 18/08/2015 09/09/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime  Mirembajtja e Harduerit te TI 12/08/2015 02/09/2015
Njoftim për kontratë - Punë[ ritenderim ] Hapja e bunarëve në NS Prishtina 3, NS Besiana dhe në Ndërtesën Afariste 07/08/2015 17/08/2015
Njoftim për kontratë - Punë Hapja e bunarëve në NS Prishtina 3, NS Besiana dhe në Ndërtesën Afariste 27/07/2015 04/08/2015
Njoftim për kontratë - Punë Punimi i rrethojës dhe ndriçimit në NS Prishtina 1 27/07/2015 18/08/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ] Furnizim me Harduer të TI 22/07/2015 12/08/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime SHËRBIME PËR VLERËSIM TË DËMEVE PËR PROJEKTIN LP 400KV SHQIPËRI-KOSOVË-SEGMENTI 3 16/06/2015 25/06/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi [ ritenderim ]

Furnizim me Harduer të TI

08/06/2015 30/06/2015
Njoftim për kontratë - Punë[ ritenderim ]

Furnizimi dhe instalimi i mbrojtjeve rele numerike në fushat transformatorike NS Prizreni 2

02/06/2015 23/06/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim

FURNIZIMI ME NDRIÇIM TË FASADËS NË OBJEKTIN AFARIST

01/06/2015 08/06/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime 

SHËRBIME PËR VLERËSIM TË DËMEVE PËR PROJEKTIN LP 400KV SHQIPËRI-KOSOVË-SEGMENTI 3

28/05/2015 05/06/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim

FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM PËR PUNTORËT NË NDËRTESËN AFARISTE

21/05/2015 11/06/2015
Njoftim për kontratë - Punë

Furnizim me Rezistor për nularin e transformatorit të fuqisë

20/05/2015 10/06/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me Harduer të TI

14/05/2015 04/06/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime [ Vazhdimi i afatit për konkurim ]

Ofrimi i Shërbimeve të Rezervës Sekondare dhe të Rezervës Terciare

12/05/2015 26/05/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Mirëmbajtja e sistemeve të ventilimit në kthina të serverëve dhe sistemit në katin e dispeçerëve

12/05/2015 02/06/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim

FURNIZIMI ME LETËR HIGJIENIKE

06/05/2015 27/05/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim [ ritenderim ]

Furnizim me Ridrejtues

06/05/2015 28/05/2015
Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe instalimi i mbrojtjeve rele numerike në fushat transformatorike NS Prizreni 2

06/05/2015 29/05/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me Etherlite Network Serial Concentrator-Terminal Server

06/05/2015 15/05/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime

Mirëmbajtja e sistemeve të ventilimit në kthina të serverëve dhe sistemit në katin e Qendrës dispeçerike

06/05/2015 14/05/2015

Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Ofrimi i Shërbimeve të Rezervës Sekondare dhe të Rezervës Terciare

21/04/2015 12/05/2015
Njoftim për kontratë - Punë Instalimi i separatorëve për ndarje te vajit 01/04/2015 14/04/2015
Njoftim për kontratë - Shërbime Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve 24/03/2015 05/05/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim [ ritenderim ] FURNIZIMI ME SET PËR NEUTËR 110KV 23/03/2015 14/04/2015
Njoftim për kontratë - Furnizim [ ritenderim ] FURNIZIMI ME MBROJTJE TË BUHOLC-IT, RREGULLATOR TENSIONI, TERMOMETRA DHE ENË SILIKAGELI PËR TRANSFORMATORËT E FUQISË
 
23/03/2015 13/04/2015

Njoftim për kontratë - Punë
 

Rehabilitimi i themeleve të dëmtuara dhe mbrojtja e shtyllave
17/03/2015  07/04/2015

Njoftim për kontratë - Punë
 

Pastrimi i traseve të linjave 400/220/110 kV nga drunjët
17/03/2015 08/04/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi
 

Furnizimi me tabela paralajmëruese, të emërtimit dhe numërimit të shtyllave
17/03/2015 09/03/2015

Njoftim për kontratë - Punë
 

Rehabilitimi i ormaneve komandues ne NS Kosova B
16/03/2015 30/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi
 

Furnizimi me inventare per zyret e reja
10/03/2015 31/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi
 

Furnizim me Ridrejtues
10/03/2015 02/04/2015

Njoftim për kontratë - Shërbime
 

Ofrimi i Shërbimeve të Rezervës Sekondare dhe të Rezervës Terciare
09/03/2015 22/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi
 

FURNIZIM ME FOTOKOPJUES
24/02/2015 04/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi
 
FURNIZIMI ME SET PËR NEUTËR 110KV 24/02/2015 18/03/2015
Njoftim për kontratë - Punë Rehabilitimi i ormaneve komandues ne NS Kosova B 24/02/2015 17/03/2015
Njoftim për kontratë - Punë [ Vazhdimi i afatit për konkurim ]
 
Instalimi i separatoreve per ndarje te vajit 16/02/2015 06/03/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi FURNIZIM ME ZBARRA BAKRI 16/02/2015 13/03/2015
Njoftim për kontratë - Furnizimi FURNIZIMI ME MBROJTJE TË BUHOLC-IT, RREGULLATOR TENSIONI, TERMOMETRA DHE ENË SILIKAGELI PËR TRANSFORMATORËT E FUQISË 16/02/2015 12/03/2015
Njoftim për kontratë - Punë Rehabilitimi i ormaneve komandues ne TR Energjetik dhe Furnizimi me Ventilator per Ftohje te TR-ve 16/02/2015 11/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Karburante për Automjete dhe Gjeneratora

16/02/2015

30/03/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi me inventare per zyret e reja

10/02/2015

03/03/2015

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i separatoreve per ndarje te vajit

29/01/2015

18/02/2015

Njoftim për kontratë - Shërbime [ ritenderim ]

Servisimi i Ridrejtuesit dhe Moduleve

22/01/2015

11/02/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi me inventare per zyret e reja

20/01/2015

10/02/2015

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Nderpreresa,Ndaresa dhe Izolatorë

20/01/2015

11/02/2015

Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i NS Vushtria 1

11/12/2014

06/01/2015

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i separatoreve per ndarje te vajit

11/12/2014

05/01/2015

Tipi i shpalljesTitulli i kontratësData e publikimit

Afati i fundit

Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i NS Vushtria 1

11/12/2014

06/01/2015

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i separatoreve per ndarje te vajit

11/12/2014

05/01/2015

Njoftim për kontratë - Punëritenderim ]

Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

09/12/2014

30/12/2014

Njoftim për kontratë - Punë[ ritenderim ]

 Servisimi i Ridrejtuesit dhe Moduleve

 04/12/2014

 10/12/2014

Njoftim për kontratë - Punë[ ritenderim ]

 Upgrade dhe update i produktit ekzistues RTU

 24/11/2014

 16/12/2014

 Njoftim për kontratë - Punë

 Servisimi i Ridrejtuesit dhe Moduleve

 29/10/2014

 06/11/2014

 Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Furnizim me pjese rezerve per EMS, SCS dhe RTU

 16/10/2014

 06/11/2014

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Modulet Ridrejtues per NS 110kV me tension te mbushjes 110V DC

 16/10/2014

 07/11/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ ritenderim ]

 Upgrade dhe update i produktit ekzistues RTU

 15/10/2014

 25/11/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime ritenderim ]

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 09/10/2014

 24/10/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

 Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

 02/10/2014

 12/11/2014

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Furnizim me pajisje mbrojtese

 02/10/2014

 23/10/2014

 Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit për konkurim ]

 Instalimi i kamerave vezhguese ne NS Kosova A dhe NS Prishtina 4

 26/09/2014

 14/10/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

 Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

 26/09/2014

 06/11/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

Auditimi i Pasqyrave Financiare

 12/09/2014

 03/10/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit ]

Instalimi i kamerave vezhguese ne NS Kosova A dhe NS Prishtina 4

 10/09/2014

 01/10/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime [ Ritenderim ]

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 21/05/2014

 06/06/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit ]

Realizimi i Domain-it KOSTT_OST

 02/05/2014

 13/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i Kabllit mbrojtës optik OPGW ne linjën 220kV NS Podujeve-NS Krushevc

 30/04/2014

 22/05/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

Deratizimi i Objekteve

24/04/2014

 15/05/2014

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me BCU dhe Pjese rezerve per BCU ne NS Klina dhe NS Prishtina 1

 18/04/2014

12/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë

 Remont i Kranit “IVECO HIAB” dhe Rekonstruimi i Shportës “IVECO Daily”

 18/04/2014

 09/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë

 Realizimi i Domain-it KOSTT_OST

 16/04/2014

 07/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit ]

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në nenstacione dhe shtrirja e kabllove energjetike 20kV

 16/04/2014

 25/04/2014

Njoftim për kontratë - Furnizim [ Ritenderim ]

Furnizim me Pjese rezerve dhe bateri

 14/04/2014

 26/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 03/04/2014

 06/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i kabllit mbrojtes optik ne linjen interkonektive Kosove- Mali i Zi

 27/03/2014

21/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 27/03/2014

 07/05/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

 Mbrojtje Rele te 3 Autotransformatoreve ne NS Kosova A

 26/03/2014

 18/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë Ritenderim ]

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në nenstacione dhe shtrirja e kabllove energjetike 20kV

 26/03/2014

 17/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit ]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

24/03/2014

03/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

14/03/2014

25/04/2013

Njoftim për kontratë - Furnizim

 Furnizim me Antivirus

13/03/2014

02/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Mbrojtje Rele te 3 Autotransformatoreve ne NS Kosova A

 06/03/2014

 21/03/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i kabllit mbrojtes optik ne linjen interkonektive Kosove- Mali i Zi

 06/03/2014

21/03/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në nenstacione dhe shtrirja e kabllove energjetike 20kV

 05/03/2014

20/03/2014

Njoftim për kontratë - Furnizim

 Furnizimi me Pjesë rezerve

 05/03/2014

14/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdimi i afatit për konkurim ]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 26/02/2014

24/03/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

 Mirëmbajtja e aplikacionit: Udhëheqja dhe Mirëmbajtja e Aseteve (UMA)

 26/02/2015

 07/04/2014

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

19/02/2014

11/03/2014

Njoftim për kontratë - Furnizim

Kompletimi i laboratorit-puntorisë për testimin e pajisjeve telekomunikuese

19/02/2014

10/03/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime [ Ritenderim ]

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 14/02/2014

10/03/2014

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Derivate të Naftës për automjete dhe gjeneratorë

 06/02/2014

 21/03/2014

 Njoftim për kontratë - Punë

Punimi i Rrethojave në NënStacione si dhe Renovimi i Ndërtesës komanduese në NS Prizreni 1

 20/01/2014

 12/02/2014

Njoftim për kontratë - Punë[ Ritenderim ]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 14/01/2014

 20/02/2014

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ vazhdimi i afatit për konkurim ]

Furnizimi me pajisje speciale për punë per ekipin e Mirëmbajtjes së Largperçuesve

 10/01/2014

 17/01/2014

Njoftim për kontratë - Shërbime

Sherbime kadastrale dhe juridike per bartjen e pronesise se aseteve të KOSTT

 23/12/2013

 04/02/2014

Njoftim për kontratë - Punë[ vazhdimi i afatit për konkurim ]

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike

 23/12/2013

 20/01/2013

Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizimi me pajisje speciale për punë per ekipin e Mirëmbajtjes së Largperçuesve

 19/12/2013

 13/01/2014

Njoftim për kontratë - Punë[ vazhdimi i afatit për konkurim ]

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike

 18/12/2013

 09/01/2014

Njoftim për kontratë - Furnizim

 Furnizim me shtylla emergjente - për linja të tensionit të lartë

 16/12/2013

 28/01/2014

Njoftim për kontratë - Furnizim

Kompletimi i laboratorit-puntorisë për testimin e pajisjeve telekomunikuese

 13/12/2013

 30/12/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 09/12/2013

 21/01/2013

Njoftim për kontratë - Punë[ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 29/11/2013

 13/01/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Vakumimi, mbushja dhe filtrimi i transformatoreve me vaj izolues

 26/11/2013

 17/12/2013

Njoftim për kontratë - Furnizim [ Ritenderim ]

 Furnizim me amperdana

 13/11/2013

 18/11/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike

 08/11/2013

 20/12/2013

 Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Furnizim me Tonera

 05/11/2013

 26/11/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

 Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

 01/11/2013

 16/12/2013

 Njoftim për kontratë - Punë

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike

 31/10/2013

 12/12/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Pjese rezerve per mirembajtje te linjave dhe nenstacioneve-Transformatore Mates

25/10/2013

13/11/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

 Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

 23/10/2013

 13/11/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ vazhdim afati per konkurim ]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 23/10/2013

14/11/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi  [ Ritenderim ]

 Furnizim me amperdana

 23/10/2013

31/10/2013

Njoftim për kontratë - Punë  [ Ritenderim ]

 Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 18/10/2013

 25/11/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 08/10/2013

14/11/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi dhe Montimi i baterive

 01/10/2013

07/10/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me amperdana

 27/09/2013

04/10/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizim me pajisje ndihmese per autovinqa dhe traktora  si dhe furnizim me automjete per bartjen e udhetareve
LOT 1: Automjetet për bartjen e udhëtarëve dhe veglave
LOT 2: Pjesët reserve dhe materiali hargjues për Traktora për kositje dhe
LOT 3: Pajisjet përcjellëse për Autovinqa (Shporta) dhe Peshorja.

 17/09/2013

 10/10/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 16/09/2013

24/09/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Montimi i baterive

 10/09/2013

 25/09/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pjese rezerve per mirembajtje te linjave dhe nenstacioneve-Transformatore Mates

 09/09/2013

 25/09/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pajisje personale mbrojtëse

 05/09/2013

 17/10/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me licenca dhe pjesë ndihmëse për omicron

 30/08/2013

 24/09/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA-ve lokale
LOT 1: Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA sistemit në NS Besiana
LOT 2: Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA  sistemit në NS Prishtina 5

 30/08/2013

23/09/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Realizimi i Domain-it KOSTT_OST

 29/08/2013

16/09/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

 Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

 28/08/2013

 19/09/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

22/08/2013

30/08/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

 29/07/2013

 19/08/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

 Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

 05/07/2013

 29/07/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i Mbrojtjeve Rele numerike ne fushat autotransformatorike

 19/06/2013

 11/07/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave te SCADA/EMS, 30kVA

 18/06/2013

 09/07/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

 12/06/2013

10/07/2013

Njoftim për kontratë - Furnizim[ Ritenderim ]

Furnizim me Material Higjienik

 10/06/2013

 03/07/2013

Njoftim për kontratë - Furnizim[ Ritenderim ]

Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

 29/05/2013

18/06/2013

Njoftim për kontratë - Punë[ Ritenderim ]

 Instalimi i TR2 në NS 110/10(20) - Skenderaj

 22/05/2013

 04/07/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i TR2 në NS 110/10(20) - Skenderaj

 20/05/2013

 08/07/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Furnizim me harduer per SCADA-t lokale

 02/05/2013

 23/05/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Material Higjienik

 30/04/2013

21/05/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

22/04/2013

09/05/2013

Njoftim për kontratë - Punë

 Realizimi i LAN Rrjetave ne Nenstacione

17/04/2013

08/05/2013

Njoftim për kontratë - Punë 

Ritenderim - Rehabilitimi i shtyllave te LP 2298 220 kV me nr.24 dhe  25 dhe LP 1806 110 kV me nr.31 dhe nr.32

16/04/2013

29/04/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

15/04/2013

27/05/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Pjesë rezervë për mirëmbajtje të Linjave dhe Nënstacioneve

 10/04/2013

 30/04/2013

Njoftim për kontratë - Punë[ Ritenderim - Përmirësimi i Njoftimit ]

Instalimi i Sistemit të sinjalizimit për mbrojtje nga zjarri dhe mirëmbajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese

 10/04/2013

 30/04/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Pjesë rezervë për mirëmbajtje të Linjave dhe Nënstacioneve

 05/04/2013

 18/04/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i Sistemit të sinjalizimit për mbrojtje nga zjarri dhe mirëmbajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese

04/04/2013

25/04/2013

Njoftim për kontratë - Punë [Vazhdimi i Afatit]

Rehabilitimi i shtyllave te LP 2298 220 kV me nr.24 dhe  25 dhe LP 1806 110 kV me nr.32

 27/03/2013

 02/04/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave te SCADA/EMS, 30kVA

 25/03/2013

 15/04/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi i shtyllave te LP 2298 220 kV me nr.24 dhe  25 dhe LP 1806 110 kV me nr.32

 19/03/2013

 29/03/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim emergjent me Transformatorë Matës të Tensionit dhe Rrymor të Transformatorëve Energjetik 110/35/10 kV të anës 35/10 kV

 19/03/2013

 29/03/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Pastrimi i Bazamenteve te shtyllave dhe rehabilitimi i tokëzimeve

06/03/2013

27/03/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Vizita Sistematike Mjeksore

 01/03/2013

 21/03/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me bateri dhe shkarkues te mbitensionit

 25/02/2013

19/03/2013

 Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi emergjent i dy shtyllave te rrezuara nr. 8 dhe nr. 9 ne LP 1806 NS Gjakova 2 – NS Klina

 12/02/2013

 21/02/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me pjesë Rezervë për Mirëmbajtje të Nënstacioneve

 11/02/2013

 25/03/2013

Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi i Bazamenteve nga Betoni për shtylla të linjave të Tensionit të Lartë

 11/02/2013

 04/03/2013

Njoftim për kontratë - Punë [Vazhdimi i Afatit]

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 05/02/2013

 26/02/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pjesë rezervë për mirëmbajtje të Linjave dhe Nënstacioneve

 05/02/2013

18/03/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Shërbimet e Byfesë në Drejtorinë e KOSTT-it

31/01/2013

20/02/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Traktorë dhe Autovetura

 21/01/2013

 11/02/2013

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Pajisje Matëse

 14/01/2013

 05/02/2013

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i Kabllit Optik nëntokësor: QDN - NS Prishtina 1

 10/01/2013

 01/02/2013

Njoftim për kontratë - Punë

 Renovimi i Fasades se Objektit me Punet Percjellese

 31/12/2012

 21/01/2013

Njoftim për kontratë - Shërbime

Sherbime kadastrale dhe juridike per bartjen e pronesise se aseteve 110 kV te transferuara nga KEK

 26/12/2012

17/01/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizim me Pajisje te Tensionit 35kV dhe 10kV

 26/12/2012

 05/02/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Pastrimi dhe Dezinfektimi i Ambienteve te ndotura nga Vaji ne Nenstacione

 21/12/2012

 14/01/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Pastrimi dhe Dezinfektimi i Ambienteve te ndotura nga Vaji ne Nenstacione

 19/12/2012

 10/01/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Pajisje Matëse

 06/12/2012

 28/12/2012

Njoftim për kontratë - Punë [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave SCADA/EMS, 30kVA

 06/12/2012

 28/12/2012

Njoftim për kontratë - Punë [ Vazhdimi i afatit per konkurim ]

Implementimi i mbrojtjeve Rele te TR-ve dhe REG-DA ne RTU NS Prishtina 1

 05/12/2012

 27/12/2012

Njoftim për kontratë - Punë

Implementimi i mbrojtjeve Rele te TR-ve dhe REG-DA ne RTU NS Prishtina 1

 26/11/2012

 17/12/2012

Njoftim për kontratë - Punë

Punimi i Kulmit te demtuar ne NS 110 kV ne Viti

 22/11/2012

 13/12/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Traktora dhe Autovetura

 15/11/2012

 26/12/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ] - Kontratë Kornize

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik ,Transformatoreve te Fuqisë, Transformatoreve Mates te Rrymes dhe Tensionit

 15/11/2012

10/12/2012 

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Instalimi i Sistemit Automatik per fikjen e zjarrit ne kthinat e servereve

 12/11/2012

 29/11/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

Furnizimi dhe Montimi i Baterive 110 V DC

 12/11/2012

 29/11/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik ,Transformatoreve te Fuqisë, Transformatoreve Mates te Rrymes dhe Tensionit

 12/11/2012

 29/11/2012

Njoftim për kontratë - Punë

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 09/11/2012

 14/12/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizimi

 Furnizim me Nderpreresa te Fuqise te tensionit 10kV

 31/10/2012

 16/11/2012

Njoftimi për kontratë - Punë

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave SCADA/EMS, 30kVA

 12/10/2012

 02/11/2012

 Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS Gjakova 2 dhe NS Prizreni 3
LOT 1: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Gjakova 2
LOT 2: Rehabilitimi i Stabilimenteve te TL ne NS 110/10kV Prizreni 3

 05/10/2012

 09/11/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

 LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 3AP1F1

 05/10/2012

 12/11/2012

Njoftim për kontratë - Punë

 

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Kosova B & Instalimi i ndriçimit për rreth saj

 

 01/10/2012

 24/10/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 

Furnizim me Pajisje per Komplet fushen ana 35kV

 

 01/10/2012

 07/11/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime [ Ritenderim ]

 

Matja e Tensioni te Hapit dhe Prekjes si dhe Rezistences se tokezimit ne Nenstacione

 

 01/10/2012

21/10/2012 

Njoftim për kontratë - Shërbime

 

Matja e Tensioni te Hapit dhe Prekjes si dhe Rezistences se tokezimit ne Nenstacione

 

 24/09/2012

 15/10/2012

 

Njoftim për kontratë - Punë

 

 

Furnizimi dhe Instalimi i Kabllit Optik nëntokësor: QDN - NS Prishtina 1

 

 18/09/2012

 10/10/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 

Furnizimi dhe Montimi i Baterive 110 V DC

 

 1709/2012

 07/10/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime [ Ritenderim ]

 

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik dhe Transformatoreve Mates

 

 13/09/2012

 12/10/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 

Material Higjienik

 

 05/09/2012

 27/09/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [ Ritenderim ]

 

Furnizim me Kamiona,Traktora dhe Autovetura

 

 04/09/2012

 11/10/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

 

Furnizim me Transformatore te Fuqise

 

 04/09/2012

 11/10/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

 

Matja e Rezistences se tokezimit ne shtylla te tensionit te larte 110 kV, 220 kV dhe 400 kV

 

 30/08/2012

 20/09/2012

 Njoftim për kontratë - Punë

Shtruarja me prizma e trotoarit rreth Depos dhe Nenstacionit Kosova B

 

 27/08/2012

 17/09/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizimi

Instalimi i Sistemit Automatik per fikjen e zjarrit ne kthinat e servereve

 

 24/08/2012

 17/09/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizim [ Ritenderim ]

Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV, një Pol 400kV dhe një Pol 220kV
LOT 1: Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV i tipit GL 316
LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 3AP1F1

 

 07/08/2012

 31/08/2012

 Njoftim për kontratë - Shërbime

Analiza Fiziko-Kimike e Vajrave- Gazokromatografia dhe kontrollimi i PCB

 18/06/2012

 16/07/2012

Njoftim për kontratë - Furnizime

Furnizim me kabëll për NS Kosova B

 

13/06/2012

15/06/2012

Njoftim për kontratë - Furnizime

Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV, një Pol 400kV dhe një Pol 220kV
LOT 1: Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV i tipit GL 316
LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 2AP1F1

 30/05/2012

02/07/2012 

Njoftim për kontratë - Furnizime

Furnizimi me Firewall

 10/05/212

 31/05/2012

Njoftim për kontratë - Furnizime [ Vazhdimi i Afatit ]

Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione , Izolatorë dhe Kleme
LOT 1: Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione
LOT 2: Furnizim me Izolatorë dhe Kleme

 06/04/2012

19/04/2012

Njoftim për kontratë - Furnizime

Furnizimi me Pajisje Personale Mbrojtëse

 02/04/2012

 18/04/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Deratizimi i Objekteve

 02/04/2012

 18/04/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi [Ritenderim]

Furnizimi me Softuer E-Plan

 26/03/2012

 12/04/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve

 21/03/2012

 27/04/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime

Sigurimi i Automjeteve

 14/03/2012

 06/04/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim me Karburante për Automjete dhe Gjeneratora

 14/03/2012

 20/04/2012

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione , Izolatorë dhe Kleme LOT 1: Furnizim Pjese Rezerve për Nënstacione LOT 2: Furnizim me Izolatorë dhe Kleme

 01/03/2012

 05/04/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizimi me Softuer E-Plan

 28/02/2012

 15/03/2012

Njoftim për kontratë - Punë

 Asfaltimi i Rrugës se qasjes për në NS 400/110 kV Peja 3

 27/02/2012

 12/03/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizimi me Kamiona dhe Traktora

 23/02/2012

 30/03/2012

 Njoftim për kontratë - Punë

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 23/02/2012

 10/03/2012

 Njoftim për kontratë - Furnizim

Furnizim me Harduer

 14/02/2012

 23/03/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime [ Vazhdimi i Afatit ]

Modeli për Planifikimi Afatgjatë Financiar

 13/02/2012

 21/02/2012

Njoftim për kontratë - Shërbime [Ritenderim]

Modeli për Planifikim Afatgjatë Financiar

 24/01/2012

09/02/2012

Njoftim për kontratë

Furnizimi me kabell optik nëntokësorë me 48 fibra të tipit ITU-T G.655

20/01/2012

02/02/2012

 Njoftim për kontratë - Punë [Ritenderim]

Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse si dhe Ndërtimi i Nënkulmit i Ndërtesës Administrative

 12/01/2012

 02/02/2012

 Njoftim për kontratë - Punë

Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse si dhe Ndërtimi i Nënkulmit i Ndërtesës Administrative

 

 30/12/2011

 19/01/2012

 Njoftim për kontratë - Shërbime

Modeli Financiar

 29/12/2011

 16/01/2011

 Njoftim për kontratë - Furnizim (Ritenderim)

 

Furnizimi me Softuer

 02/12/2011

 15/12/2011

Njoftim për kontratë - Shërbime (Ritenderim)

Mirëmbajtja dhe Servisimi i AutomjeteveLOT 1 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : VW

 

 04/11/2011

 22/11/2011

Njoftim për kontratë - Shërbime

 Auditimi i Pasqyrave financiare

 01/11/2011

17/11/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim


Furnizim me Monitora 

26/10/2011


02/11/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim (Ritenderim)


Furnizim me Softuer

26/10/2011


18/11/2011

Njoftim për kontratë - Punë (Ritenderim)

 Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A

 17/10/2011

 03/11/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim (Ritenderim)

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 11/10/2011

 07/11/2011

Njoftim për kontratës - Punë (Ritenderim)

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 06/10/2011

28/10/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim

Instalimi i dy fushave te reja te linjave 110kV ne NS 220/110 kV PRizreni 2

 06/10/2011

15/11/2011

 NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM

Furnizim  rezerve me një pol te ndërprerësit 400 kV te tipit Areva GL 316 për fushën e gjeneratorit G2

 19/09/2011

 06/10/2011

 NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM

 Furnizimi me Ethernet Modema

 19/09/2011

 06/10/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM - (Vazhdimi i Afatit )

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 09/09/2011

 23/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË - PUNË - Ritenderim

Pastrimi përgjatë Trasave të linjave 110kV, 220kV dhe 400 kV nga drunjtë,bari dhe materialet tjera

 09/09/2011

 27/09/2011

 NJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbime

Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve
LOT 1 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : VW
LOT 2 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : Toyota, Nisan, Landrover dhe te tjerë

 07/09/2011

 14/10/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË ( Vazhdimi i afati për Konkurim )

 Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 06/09/2011

 16/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -Furnizim

 Furnizim me Softuer

 06/09/2011

 14/10/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË

Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A

 01/09/2011

 19/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË (Ritenderim)

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 24/08/2011

 09/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË (Ritenderim)

Montimi i përçuesit mbrojtës në Linja 110kV sipas nevojës

 23/08/2011

 09/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË (Ritenderim)

Perforcimet mekanike dhe elektrike ne linja konform situatave te krijuara ne teren

 19/08/2011

 07/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË -PUNË (Ritenderim)

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 19/08/2011

 06/09/2011

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi dhe Instalimi i Sistemit per Sinjalizim kunder zjarrit ne depo dhe objektet percjellese

 19/08/2011

 06/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË-PUNË (Ritenderim)

 Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 11/08/2011

 23/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË-FURNIZIM-Vazhdim i Afatit

Rialokimi i linjës LP1806 NS Gjakovë 1-NS Gjakovë 2 dhe Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Gjakova 1

 05/08/2011

 05/09/2011

NJOFTIM PËR KONTRATË-FURNIZIM-Vazhdim i Afatit

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 05/08/2011

 09/09/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 27/07/2011

Njoftim për kontratë - Furnizimi (Vazhdimi i Afatit ) Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 23/07/2011

 23/08/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim Rialokimi i linjës LP 1806 NS Gjakovë 1-NS Gjakovë 2 dhe Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Gjakova

20/07/2011

19/08/2011

Njoftim për kontratë - Ritenderim  Kontrollimi dhe servisimi i aparateve zjarrfikëse

05/07/2011

22/07/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim

Rialokimi i linjës LP 1806  NS Gjakovë 1 – NS Gjakovë 2 dhe Ndërrimi i Pajisjeve të Tensionit të Lartë në NS Gjakova 1

09/06/2011

 18/07/2011

Njoftim për kontratë - Furnizim

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

08/06/2011

18/07/2011

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 31/05/2011

 11/07/2011

Njoftim për kontratë - Shërbime

Kontrollimi dhe servsimi i aparateve zjarrfikëse

 25/05/2011

 13/06/2011

Njoftim për kontratë - Punë

Montimi i përçuesit mbrojtës në Linja 110kV sipas nevojës

 25/05/2011

 13/06/2011

Njoftim për kontratë - Punë

Pastrimi përgjatë Trasave të linjave 110kV, 220kV dhe 400kV nga drunjtë, bari dhe materialet tjera.

 11/05/2011

 30/05/2011

Njoftim për kontratës - Furnizim

Furnizim me tabela identifikuese për Linja te LP dhe ne Nënstacione

 06/05/2011

 24/05/2011

Njoftim për kontratë-Rintenderim Punë

Përforcimet mekanike dhe elektrike në linja konform situatave të krijuara në teren

 06/05/2011

24/05/2011

Njoftimi për kontratë - Punë

Rehabilitimi i kanaleve, trotuareve, dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë 26/04/2011 17/05/2011

Njoftim për kontratë - Furnizimi

Furnizimi me Harduer të TI-së 21/04/2011 03/05/2011

Njoftimi për kontratë - Punë

Perforcimet mekanike dhe elektrike në linja conform situatave të krijuara në teren 06/04/2011 21/04/2011

 

Njoftim për kontratë - Furnizimi