Arkiva - Njoftim për anulim

Tipi i shpalljesTitulli i kontratësData e publikimit

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit


Furnizim me material higjienik

15/12/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit


Furnizimi dhe montimi i mekanizmave për ngasje të rregullatorit të tensionit të transformatorëve të fuqisë
07/12/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit


Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Prishtina 3 dhe Sistemit të mbrojtjes perimetrike dhe video vëzhgimit

24/11/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit


Furnizim me vegla pune dhe instrumente
14/11/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Renovimi i ndërtesës komanduese në NS Peja 2 dhe punimi i kulmit në NS Gjakova 2
LOT1: Renovimi i Ndërtesës komanduese në NS 110kV Peja 2

04/11/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me CPU dhe Mainboard si pjesë rezervë për Firewall CISKO ASA 04/11/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Mirëmbajtja e Ueb Faqes

28/10/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me CPU dhe Mainboard si pjesë rezervë për Firewall CISKO ASA

20/10/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Ndërtimi i Rrethojës së re në NS Prishtina 3 dhe Sistemit të mbrojtjes perimetrike dhe video vëzhgimit

30/12/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Trajtimi i Vajit në T1 31.5MVA NS Vitia

26/10/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me CPU dhe Mainboard si pjesë rezervë për Firewall CISKO ASA

26/10/2016

NJOFTIM PËR ANULIM TË
SHITJES SE ASETEVE JASHTE PERD

Shitja e Aseteve jashtë përdorimit.
LOT 2: Shitja e ashensorit
LOT 3: Shitja e agregateve
LOT 4: Shitja e automjeteve dhe gomave

17/08/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues

27/07/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me NGFW dhe pajisje për arkivim të email-ave

03/06/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me aksesorë të TI

09/03/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Shërbimet për shfrytëzim të fotokopjuesve

09/03/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me pajisje për trajtimin e vajit izolues

09/03/2016

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me Fotokopjues

22/12/2015

NJOFTIM PËR ANULIM TË SHITJES ASETEVE

Gjeneratorëve, Cisternave, Kontejnerëve dhe Arkës

04/12/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

FURNIZIM ME GOMA PER IVECO HIAB

01/12/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

Furnizim me Fotokopjues

24/11/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurimit

FURNIZIM ME GOMA PER IVECO HIAB

11/11/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

FURNIZIM ME PAJISJE PER MBROJTJE NE PUNE

05/11/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

LOT1: Furnizim me pjesë rezervë për Serverët e KCS-EKCS , me Monitora si dhe furnizim me toner për printera

05/11/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizim me Fotokopjues

28/10/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

LOT3: Supply with SCHNEIDER C 264 BCU

21/10/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

LOT1: Furnizim me pjesë rezervë Serverët KCS-EKCS , me Monitora si dhe furnizim me toner për printera

06/10/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Përkthime dhe redaktime te dokumenteve publike

06/10/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Realizim i Filmit Dokumentar 

21/09/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Mirëmbajtja e UEB-Faqes

21/09/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Hapja e bunarëve në NS Prishtina 3, NS Besiana dhe në Ndërtesën Afariste

06/08/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizim me Harduer te TI

21/07/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Sigurimi Shëndetësor i Punëtorëve

20/07/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizim me Smart TV për Ndertesën afariste

06/07/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Shërbime për vlerësim të dëmeve për projektin LP 400kV Shqipëri-Kosovë-Segmenti 3

09/06/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizimi me ndriçim të fasadës në objektin afarist

09/06/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizim me Harduer te TI

03/06/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizimi dhe instalimi i mbrojtjeve rele numerike në fushat transformatorike NS Prizreni 2

01/06/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Ofrimi i Shërbimeve të Rezervës Sekondare dhe të Rezervës Terciare

15/05/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Mirëmbajtja e sistemeve të ventilimit në kthina të serverëve dhe sistemit në katin e dispeçerëve

08/05/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Ofrimi i Shërbimeve të Rezervës Sekondare dhe të Rezervës Terciare

20/04/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizim me Ridrejtues

20/04/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

FURNIZIM ME FOTOKOPJUES

17/04/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

FURNIZIMI ME SET PËR NEUTËR 110KV

20/03/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

FURNIZIMI ME MBROJTJE TË BUHOLC-IT, RREGULLATOR TENSIONI, TERMOMETRA DHE ENË SILIKAGELI PËR TRANSFORMATORËT E FUQISË

17/03/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizimi me inventarë për zyra te reja

06/03/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimi

Furnizimi me inventare per zyra te reja

04/02/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i separatorëve për ndarje te vajit

28/01/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Servisimi i Ridrejtuesit dhe Moduleve

20/01/2015

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve

08/12/2014

Njoftim për anulimin e dhënies së kontratës

 Servisimi i Ridrejtuesit dhe Moduleve

 26/11/2014

Njoftim për anulimin e dhënies së kontratës

Instalimi i TR2 ne NS 110/10kV Berivojce dhe NS Viti

21/11/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Upgrade dhe update i produktit ekzistues RTU

21/11/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 08/10/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 01/09/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 02/05/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Mirëmbajtja e aplikacionit: Udhëheqja dhe Mirëmbajtja e Aseteve

 24/04/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me Pjese rezerve

 04/04/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave te SCADA/EMS, 30kVA

 01/04/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Realizimi i Domain-it KOSTT_OST

 01/04/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike
LOT 1: Freskimi dhe sendërtimi i RTU-ve

 28/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 27/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 26/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i kabllit mbrojtes optik ne linjen interkonektive Kosove- Mali i Zi

 26/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Mbrojtje Rele te 3 Autotransformatoreve ne NS Kosova A

 25/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në nenstacione dhe shtrirja e kabllove energjetike 20kV
LOT 1: Rehabilitimi i shpenzimeve vetjake në NS Pr1, NS Pr2 dhe NS Pr3
LOT 2: Furnizimi dhe Shtrirja e kabllove energjetike 20kV në NS theranda dhe NS Klina

 25/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me Derivate të Naftës për automjete dhe gjeneratorë

 24/03/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 12/02/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 13/02/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Kompletimi i laboratorit-puntorisë për testimin e pajisjeve telekomunikuese

 17/01/2014

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 19/12/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 20/11/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me amperdana

 12/11/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese dhe inkorporimi i nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente Dispeçerike

 07/11/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

 01/11/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me pajisje ndihmese për autovinça dhe traktorë  si dhe furnizim me automjete për bartjen e udhëtarëve
LOT 2: Pjesët rezervë dhe materiali hargjues për Traktorë për kositje

24/10/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me Pjese rezerve për mirëmbajtje te linjave dhe nënstacioneve Transformatorë Matës

 16/10/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi dhe Instalimi i TR3,40MVA në NS 110/10 kV - Prishtina 2

 10/10/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA-ve lokale
LOT 1: Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA sistemit në NS Besiana
LOT 2: Sendërtimi dhe Freskimi i SCADA  sistemit në NS Prishtina 5

 30/09/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

21/08/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Aktivitetet certifikuese lidhur me Standardin ISO 9001:2008

 17/07/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Revitalizimi i Nënstacioneve NS 110kV, ana 35kV

 11/07/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Shërbimet e Sigurimit Fizik te Objekteve te KOSTT sh.a

 11/07/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

 10/07/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i Sistemit të sinjalizimit për mbrojtje nga zjarri dhe mirëmbajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese

 04/07/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi me Material Higjienik

 05/06/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me Pajisje mbrojtëse për Nënstacione

 23/05/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Instalimi i TR2 në NS 110/10(20) - Skenderaj

 21/05/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave te SCADA/EMS, 30kVA 

29/04/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i shtyllave te LP 2298 220 kV me nr.24 dhe  25 dhe LP 1806 110 kV me nr.32

15/04/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i Sistemit të sinjalizimit për mbrojtje nga zjarri dhe mirëmbajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese

 08/04/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Pjesë rezervë për mirëmbajtje të Linjave dhe Nënstacioneve

 29/03/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Instalimi i Grupeve Matëse në kufirin në mes të KOSTT/KEK/OSSH

 13/03/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent për infrastrukturën e serverëve SCADA/EMS, 30kVA

 24/01/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Traktora dhe Autovetura

 14/01/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizim me Pajisje Matëse

 10/01/2013

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Pastrimi dhe Dezinfektimi i Ambienteve te ndotura nga Vaji ne Nenstacione

 20/12/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Nderpreresa te Fuqise te tensionit 10kV

 26/11/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Pajisje per Komplet fushen ana 35kV

 14/11/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik ,Transformatoreve te Fuqisë, Transformatoreve Mates te Rrymes dhe Tensionit

 14/11/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi dhe Instalimi i UPS Qendror emergjent per infrastrukturen e serverave SCADA/EMS, 30kVA

 12/11/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizim me Kamiona dhe Traktora
LOT 2: Furnizim me Traktora dhe Motokosë të dorës
LOT 3: Furnizim me Automjete 4x4

 07/11/2012

 Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi dhe Montimi i Baterive 110 V DC

 07/11/2012

 Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Instalimi i Sistemit Automatik për fikjen e zjarrit ne kthinat e serverëve

 17/10/2012

 Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi dhe Instalimi i Kabllit Optik nëntokësor: QDN - NS Prishtina 1

 10/10/2012

 Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Shtruarja me prizma e trotuarit rreth Depos dhe Nënstacionit Kosova B

 10/10/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 

Kontrollimi dhe Testimi i AutoTransformatoreve Energjetik dhe Transformatoreve Mates

 

 04/10/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 

Matja e Tensioni te Hapit dhe Prekjes si dhe Rezistences se tokezimit ne Nenstacione

 

 27/09/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 

Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV, një Pol 400kV dhe një Pol 220kV
LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 3AP1F1

 

 14/09/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 

Kontrollimi dhe Testimi i Transformatoreve Energjetik, Transformatoreve Mates, Shkarkuesve te Mbitensionit, Izolatoreve

 

 12/09/2012

 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 

Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV, një Pol 400kV dhe një Pol 220kV
LOT 1: Furnizim Rezervë me një Ndërprerës 400kV i tipit GL 316
LOT 2: Furnizim me Një Pol 400kV i tipit 3AP2FI dhe Një Pol 220 kV i tipit 3AP1F1

 

 06/08/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Ftesa për Ofertim Nr. 1- Furnizim me Harduer- 
                                             LOT 2 :  Desktop/Profesional
                                             LOT 4 :  RAM Memorie për Server 
                                             LOT 5 :  Rack/Server/Storage 
                                             LOT 6 :  Firewall

 08/05/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse si dhe Ndërtimi i Nënkulmit i Ndërtesës Administrative

 03/05/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimet me Softuera E-Plani

 26/04/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi me Kamion dhe Traktora

 20/04/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi me Softuer E-Plan

 22/03/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Furnizimi me Kabëll optik nëntokësorë me 48 fibra të tipit ITU-T G.655

 09/02/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Renovimi i Fasadës se Objektit me Punët Përcjellëse si dhe Ndërtimi i Nënkulmit i Ndërtesës Administrative

 11/01/2012

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Modeli Financiare

 11/01/2012

 Njoftim për anulimin e dhënies së kontratës

 Auditimi i Pasqyrave Financiare

 30/12/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve
LOT 1 : Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve, tipi : VW

 03/11/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Furnizimi me Softuer

 19/10/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A

 13/10/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Montimi i përçuesit mbrojtës në Linja 110kV sipas nevojës

 10/10/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i Stabilimenteve të Tensionit të Tensionit të Lartë në NS Ferizaj dhe NS Gjilan

 05/10/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 29/09/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 18/08/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 27/07/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit  Kontrollimi dhe servisimi i aparateve zjarrfikëse 

30/06/2011

Njoftim për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit Montimi i përçuesit mbrojtës në Linja 110kV sipas nevojës

22/06/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Furnizimi me tabela identifikuese për Linja të LP dhe në Nënstacione

 24/05/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Pastrimi përgjatë Trasave të linjave 110kV, 220kV dhe 400 kV nga drunjtë,bari dhe materialet tjera

 20/05/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Përforcimet mekanike dhe elektrike në linja konform situatave të krijuara në teren

 20/05/2011

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Rehabilitimi i kanaleve, trotuareve, dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 16/05/2011

Njoftim për Anulimin e Aktiviteti të Prokurorimit

Përforcimet mekanike dhe elektrike në linja konform situatave të krijuara në teren

04/05/2011

Njoftim për anulimin e Aktiviteti të Prokurorimit

Furnizimi me tabela identifikuese për Linja të LP dhe në Nënstacione 28/04/2011
Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurorimit - Punë 21.01.2011 - Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A" 21/01/2011
Nr. RefTipi i shpalljesTitulli i kontratës Data e publikimit
001

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i kanaleve,trotuareve,dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 29/09/2011

002

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

 Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 18/08/2011

003

Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit

Rehabilitimi i Pajisjeve për shpenzime vetjake në NS Kosova B

 27/07/2011

004 Njoftim për anulimin e aktivitetit të Prokurorimit  Kontrollimi dhe servisimi i aparateve zjarrfikëse 

30/06/2011

005 Njoftim për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit Montimi i përçuesit mbrojtës në Linja 110kV sipas nevojës

22/06/2011

006

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Furnizimi me tabela identifikuese për Linja të LP dhe në Nënstacione

 24/05/2011

007

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Pastrimi përgjatë Trasave të linjave 110kV, 220kV dhe 400 kV nga drunjtë,bari dhe materialet tjera

 20/05/2011

008

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Përforcimet mekanike dhe elektrike në linja konform situatave të krijuara në teren

 20/05/2011

009

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurorimit

Rehabilitimi i kanaleve, trotuareve, dhe bazamenteve nga betoni për shtylla dhe stabilimente të Tensionit të Lartë

 16/05/2011

010

Njoftim për Anulimin e Aktiviteti të Prokurorimit

Përforcimet mekanike dhe elektrike në linja konform situatave të krijuara në teren

04/05/2011
011

Njoftim për anulimin e Aktiviteti të Prokurorimit

Furnizimi me tabela identifikuese për Linja të LP dhe në Nënstacione 28/04/2011
012 Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurorimit - Punë 21.01.2011 - Bazamenti i Ri AT 2-150 MVA në NS 220/110 kV – Kosova A" 21/01/2011