Kodi i Matjes

Kodi i Matjes është përgatitur nga OSTT (Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu) dhe është aprovuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji. Kodi i Matjes përcakton rregulla të qarta për instalimin dhe përdorimin e njehsorëve për t'u siguruar që të dhënat e prodhimit, bartjes dhe konsumit të jenë në dispozicion për të përkrahur barazimin përfundimtar efikas të transaksioneve të energjisë elektrike.

 
Kodi i Matjes , versioni 1.3 - Shkarko