Procedurat Operacionale

Në bazë të Nenit 70 të Rregullave të Tregut KOSTT në cilësin e Operatorit të Tregut ka përpiluar Procedurat Operacionale (PO) për një operim efikas dhe të rregullt të tregut të energjisë elektrike në Kosovë

Pas Shqyrtimit të të gjitha komenteve të dërguara nga palët dhe nga Zyra e Rregullatorit për Energji , KOSTT ka lëshuar procedurat si në vijim :

  1. Fjalorthi i Procedurave Operacionale - Shkarko pdf icon
  2. Regjistrimi dhe Tërheqja e palëve në treg - Shkarko pdf icon
  3. Regjistrimi dhe çregjistrimi i Sistemit Matës - Shkarko pdf icon
  4. Mbledhja e të dhënave të njehsorëve dhe agregimi - Shkarko pdf icon
  5. Ngarkimi , Fakturimi dhe Kontestet e Fakturimit - Shkarko pdf icon
  6. Procedurat e Rregullave të Tregut për Caktimin e Energjisë së Matur - Shkarko pdf icon
  7. Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve - Shkarko pdf icon
  8. Procedurat e Rregullave të Tregut për Garancionin Financiar - Sharko pdf icon
  9. Procedurat e Rregullave të Tregut për Leximin Aprovimin dhe Vlerësimin e Matjeve - Sharko pdf icon