Kodi i Rrjetit

Kodi i Rrjetit është përgatitur në pajtueshmëri me kërkesat e Ligjit për Energjinë Elektrike dhe Licencën e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, dhe është aprovuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji. Kodi i Rrjetit mbulon procedurat operative dhe dispozitat që rregullojnë bashkëveprimin ndërmjet OSTT (Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut) dhe shfrytëzuesve të Sistemit të Transmetimit. Ky kod përfshin proceset e planifikimit, kyçjes, operimit dhe balancimit të sistemit në kushte normale dhe të jashtëzakonshme. Procesi i planifikimit operativ përfshin periudhën kohore prej një viti deri në fazën e balancimit në kohën reale si dhe periudhat pas ndodhjes së një ngjarje apo avarie. Kodi i Rrjetit është i obligueshëm për OSTT dhe për të gjithë shfrytëzuesit e sistemit të transmetimit.

Kodi i Rrjetit , versioni 2.4