Brzi dokazi za KOSTT

Ime registrovanja: Operator Sistema, Transmisije i Tržište – KOSTT -a a.d.
Adresa registrovanja: Ulica; “Iljaz Kodra” b.b., 10000 Priština, Republika  Kosova
Registarski broj biznesa: 70325350
Datum osnivanja: 01. jul, 2006 god.
Licencije od Regulatornog Ureda za Energiju:
Licencije za Operiranja Sistema Transmisije i
Licencije za Operiranje Tržište Električne Energije.
Vlasnik aksija: Republika Kosovo, implementuirano preko Ministarstva Privrede i Finansija
Predsedavajući Borda Drektora: Ramadan Paçarada
Izvršni Direktor; Fadil Ismajli
Broj radnika: 230

Ukupna dužina linija u vlasništvo KOSTT-a a.d. je 1141.305 km

→    6 linija 400kV – 181.815 km
→   13 linija 220kV -  231.882 km
→   45 linija 110kV – 727.608 km

Podstanice
→  1 Podstanica  400/220 kV sa kapacitetima transformatora  1200 MVA
→  1 Podstanica  400/110 kV sa kapacitetima transformatora  300 MVA
→  3 Podstanice  220/110 kV sa kapacitetima transformatora 1200 MVA
→  1 Razvodni čvor    220kV
→  1 Podstanica 220/35/10 kV samo polja 220kV 
→  27 Podstanice 110/(35 ili 10) kV samo polja 110kV

Prenosni kapaciteti transmisije: 1250 MW.

Zahvaljujući centralne geografske pozicije koju ima naša država, sistem transmisije sa kojim operira KOSTT, i ako je mala, predstavlja čvor sa velikim interesom, što se dokazuje sa jakim interkoneksijama kao u nastavku:

→  1 linija 400 kV sa Serbijom,
→  1 linija 400 kV sa Crnom Gorom,
→  1 linija 400 kV sa Makedonijom,
→  1 linija 220 kV sa Serbijom,
→  1 linija 220 kV sa Albanijom i
→  2 linije 110 kV sa Serbijom.