13 Dhjetor 2017 - Ftesë për Shprehje Interesi për Shërbime Konsulentësh-Projekti “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VI-VII-Përmirësimi i Rrjetit Transmetues”

Shërbime të Konsulencës (Sektori i Energjisë - Linjat e Transmisionit dhe Nënstacionet)
Tender Publik Ndërkombëtar (me parakualifikim)

Vendi:                                    Kosova
Nr. i referencës:                    BMZ-No.: 2013.6552.7, 2014.688.1

Afati i fundit për
dorëzim:                                22 janar 2018 (ora 15:00, sipas kohës lokale në Kosovë)

Parakualifikimi:                    Ftesë për Shprehje të Interesit

Referenca:                            Tenderi i hapur ndërkombëtar për Shërbime të Konsulencës për Projektin "ZHVILLIMI I SEKTORIT
                                               TË ENERGJISË VI dhe VII - PËRMIRËSIMI I RRJETIT TË TRANSMISIONIT".


Agjencia për
Ekzekutimin e
Projektit (AEP):                     KOSTT – Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu SH.A.

Financimi:                             Projekti do të financohet nga Bashkëpunimi Financiar Bilateral Gjerman, i ofruar nëpërmjet KfW,
                                               si institucioni kryesor financiar ndërkombëtar. Financimi i projektit në fjalë është ende subjekt i
                                               miratimit nga qeveria gjermane. Dhënia e kontratës për shërbimet e konsulencës është në përputhje
                                               me rrethanat, duke qenë subjekt i një vlerësimi pozitiv të projektit dhe ruajtjes së financimit të
                                               projektit.

Masat e projektit:                 Projekti është i ndarë në Fazën VI dhe Fazën VII.
                                              Faza VI përfshin masat e mëposhtme:
                                                    • Ndërtimi i nënstacionit Dragashi 110/10(20) kV, 2x40 MVA;
                                                    • Ndërtimi i linjës së transmisionit 110 kV (13 km, qark i dyfishtë) nga nënstacioni Dragashi deri
                                                       në Zhur (pika ndarëse);
                                                    • Ndërtimi i linjës së transmisionit 110 kV (8 km, qark i vetëm) nga Zhuri deri në nënstacionin
                                                       Prizreni 2;
                                                    • Ndërtimi i linjës së transmisionit 110 kV (12 km, qark i vetëm) nga Zhuri deri në kufirin me
                                                      Shqipërinë;
                                                    • Instalimi i një transformatori të dytë të energjisë me kapacitet prej 40 MVA në nënstacionin
                                                      Klina, duke përfshirë fushën e transformatorit 110 kV dhe të gjitha punët e nevojshme
                                                      ndërtimore.
                                             Faza VII përfshin masat e mëposhtme:
                                                   • Rehabilitimi i linjës së transmisionit 110 kV ndërmjet nënstacioneve Prizreni 1 dhe Prizreni 3;
                                                   • Ndërtimi i linjës së re 110 kV të transmisionit ndërmjet nënstacioneve Prizreni 1 dhe Prizreni 2;
                                                   • Nënstacion i ri Malisheva 220/10(20) kV, instalimi i transformatorit të energjisë me kapacitet prej
                                                     40 MVA, duke përfshirë të gjitha punët e nevojshme ndërtimore dhe ndërtimin e një linje 220 kV
                                                     të transmisionit me gjatësi përafërsisht 1 km (qark i dyfishtë) për kyçje në nënstacionet Drenasi
                                                     dhe Prizreni 2;
                                                   • Instalimi i një transformatori të dytë të energjisë në nënstacionin Gjilani 5;
                                                   • Zëvendësimi i transformatorit të dytë të energjisë TR2 110/10 kV, 40 MVA në nënstacionin
                                                      Deçani;
                                                   • Zëvendësimi i transformatorit të dytë të energjisë TR2 110/35 kV, 40 MVA në nënstacionin
                                                      Gjakova 1;
                                                   • Nënstacion i ri GIS 110/10 (20) kV - Fushë Kosovë, duke përfshirë 2 transformatorë të energjisë
                                                      2x40 MVA dhe të gjitha punët e nevojshme ndërtimore;
                                                   • Rehabilitimi i nënstacionit ekzistues NS 110/10 kV - Klina;
                                                   • Rehabilitimi i nënstacionit ekzistues SS 110/10 kV - Burim

Shërbimet                            Qëllimi i detyrës së konsulentit është që të ofrojë ekspertizën e
e kërkuara                            inxhinierisë, tenderimit, projektimit dhe menaxhimit të shërbimeve të
të konsulencës:                   projektit tek Agjencia për Ekzekutimin e Projektit (AEP) për të siguruar kryerjen e projektit duke
                                              respektuar kohën, koston dhe cilësinë.

                                             Konsulenti do të përmbushë rolin e një Inxhinieri të FIDIC-it (sipas Librit të Verdhë)
                                             Dhënia e shërbimeve të konsulencës planifikohet më së voni për mesin e vitit 2018. Kohëzgjatja e
                                             detyrës së konsulentit për përgatitjen dhe zbatimin e Fazës VI dhe Fazës VII vlerësohet me 40 muaj,
                                             duke pasur parasysh që projekti do të  kompletohet më së voni deri më 20 nëntor 2021.
                                             Parakualifikimi për shërbimet e konsulencës do të udhëhiqet nga versioni i fundit i "Udhëzimet për
                                             delegimin e konsulentëve në bashkëpunimin financiar me vendet partnere"
                                             (ju lutemi referojuni ballinës së faqes së Bankës Zhvillimore të KfW):

                                       https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-E.pdf).

                                             Shërbimet parashihet të delegohen tek një firmë e pavarur e
                                             konsulencës, me përvojë të dëshmuar në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të projekteve të
                                             ngjashme. Preferohen firmat e konsulencës që kanë përvojë rajonale në Kosovë dhe/ose
                                             në Evropën Juglindore. Ofertuesi duhet të dëshmojë se ka pasur një qarkullim mesatar vjetor
                                             prej më shumë se 1,7 milion euro gjatë tri viteve të fundit. Konsorciumi ose ndërmarrja e
                                             përbashkët duhet të dëshmojë se ka pasur një qarkullim mesatar vjetor prej 2,0 milion euro
                                             gjatë tri viteve të fundit, ndërsa partneri kryesor duhet të dëshmojë se ka pasur një qarkullim vjetor
                                             mesatar prej më shumë se 1,2 milion euro.

                                             Informacione të mëtejshme dhe më të detajuara rreth projektit dhe fushëveprimit të shërbimeve të
                                             konsulentit do të vihen në dispozicion në bazë të kërkesës së Agjentit të Tenderit.
                                             Pa këtë informacion nuk do të jetë e mundur të prodhohet një Ftesë për Shprehje Interesi
                                             e cila është e përshtatshme.

                                            Për çdo kërkesë ose korrespondencë me AT, personi përgjegjës i AEP vendoset në rubrikën cc.

Agjenti i Tenderit:             Uwe Settelmaier, inxhinier i diplomuar. (FH)
                                           Mühlenweg 23
                                           68549 Ilvesheim, Gjermani
                                           Adresa elektronike: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

AEP:                                  Z. Alban Imeri
                                          Ushtrues detyre i drejtorit të Departamentit për Menaxhimin e Projekteve dhe Inxhinierinë
                                          Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.
                                          Rr. “Isa Boletini”, nr. 39,
                                          10000 Prishtinë
                                          Adresa elektronike: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa  

 Download pdf icon