Baza Ligjore

Ligjet
  1. Ligji për Energjinë Elektrike - Shkarko 
  2. Ligji për Energjinë - Shkarko 
  3. Ligji për Rregullatorin e Energjisë - Shkarko 

Licencat
  1. Licenca për Operatorin e Sistemit të Transmisionit - Shkarko 
  2. Licenca për Operatorin e Tregut të Energjisë - Shkarko