Udhëzim

Udhëzim për dhënien e pëlqimeve për ndërtim të objekteve në afërsi të Trafostacioneve dhe Largpërçuesve dhe nën Largpërçues - Shkarko