Komunikata për media

29 Mars 2019 - KOSTT Kompania e parë publike, e cila në drejtim të masave të sigurisë për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera realizon simulim/ushtrim të gjendjes emergjente

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a, në drejtim të masave të sigurisë dhe me mbështetjen e Policisë së Republikës së Kosovës, Brigadës për Kërkim Shpëtim dhe Zjarrfikje në Komunën e Prishtinës dhe Urgjencës së Prishtinës, sot realizoi një Simulim/Ushtrim të gjendjes emergjente në përputhje me Ligjin Nr. 04/-L-027 për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera në Selinë Qendrore të KOSTT.

Parandalimi i fatkeqësive natyrore, teknologjike dhe fatkeqësive të shkaktuara nga faktori njeri si dhe gatishmëria për të ndërmarrë veprimet e duhura në raste emergjente gradualisht janë bërë detyrë kryesore, pjesë integrale e strategjisë dhe planeve për zhvillimin e sistemit të reagimit emergjent në KOSTT dhe si rezultat brenda katër minuta e katërmbëdhjetë sekondave është boshatisur e tërë ndërtesa, brenda dy minuta e dymbëdhjetë sekondave ka arritur në vend ngjarje Policia e Kosovës, brenda dy minuta e njëzet e pesë sekondave kanë arritur Urgjenca, brenda katër minuta e katër dhjetë e shtatë sekondave kanë arritur në vendin e ngjarjes Zjarrfikësit, dhe brenda nëntëmbëdhjetë minutave është evakuuar punëtori i alivanosur (simulim).

Me këtë, KOSTT bëhet kompania e parë publike në Kosovë që ka realizuar një ushtrim të tillë, dhe si çdo herë po vazhdojmë te sjellim praktikat më të mira konform standardeve globale, ku me ç’ rast përfunduam suksesshëm evakuimin e ndërtesës qendrore të KOSTT në kohë të duhur.

Me këtë rast Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala falënderoi të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin në këtë simulim/ushtrim, i cili për herë të parë u realizua në një kompani publike me mbështetjen e plotë të Policisë së Kosovës, Brigadës për Kërkim/Shpëtim dhe Zjarrfikje në Komunën e Prishtinës si dhe Urgjencën. Gjithashtu falënderoi të gjithë punonjësit e KOSTT, të cilët treguan gatishmëri dhe bashkëpunim dhe se tashmë kemi një indikatorë që ne si KOSTT jemi ende më të gatshëm të veprojmë në raste emergjente si dhe po përmbushim obligimet ligjore të cilat dalin nga Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Ligjit Nr.04/L-027 për Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.

Majori i Policisë së Republikës së Kosovës, z. Gani Berisha theksoi “Në një kohë kur kërcënimet globale si nga rreziqet natyrore dhe si ato të shkaktuara nga faktori njeri janë në rritje, prandaj ushtrimet e tilla janë më se të mirëseardhura si për njesitë emergjente gjithashtu edhe për personelin e KOSTT dhe i përgëzoj për iniciativën dhe angazhimin e ndërmarrë”.

z. Zeka nga Brigada e Zjarr fikësve të Prishtinës gjithashtu përgëzoi menaxhmentin e KOSTT dhe u shpreh “ Ushtrimet e tilla na shërbejnë ne si Brigadë Zjarrfikëse e Prishtinës, po ashtu edhe juve si punonjës në këtë ndërtesë në mënyrë që të jemi në gjendje gatishmërie në këto raste”, ndërsa z. Sadri Dervishaj nga Urgjenca e Komunës së Prishtinës në raportimin e tij rreth aktivitetit të ndërmarrë, falënderoj të gjitha njësitë pjesëmarrëse dhe ekipin e KOSTT për pastrim të terrenit dhe theksoi që situata ka qenë në nivel të koordinimit ashtu siç e parasheh situata emergjente.

{jathumbnail}
1 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019

2 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
3 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
4 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
5 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
6 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
7 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
8 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
9 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
10 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
11 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
12 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019
13 KOSTT simulim ushtrime emergjence 2019

27 Mars 2019 - Energjizohet linja e re e dyfishtë e tensionit të lartë 220 kV që lidhë SSH 220 kV Drenasi me NS 220/10(20) Drenasi dhe NS 220/10(20) Drenasi me NS 220/110kV Prizren 2

KOSTT sh.a njofton qytetarët që sot me datë 27 Mars 2019 (E Mërkurë), është lëshuar nën tension (energjizuar) linja e re e dyfishtë e tensionit të lartë 220 kV që lidhë SSH 220 KV Drenasi me NS 220/10(20) Drenasi dhe NS 220/10(20) Drenasi me NS 220/110kV Prizren 2.

Më shumë...

22 Mars 2019 - Punime në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sistemit Transmetues, LOT 1 – Linjat” në NS 110/35/10 kV Theranda

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 23 Mars 2019 (E Shtunë), nga ora 10:00 deri në 10:30 do të bëhet shkyçja e linjës 10 kV Reshtan si dhe nga ora 10:30 deri në 11:00 do të bëhet shkyqa e linjës 10kV Mushtishtë në NS Theranda. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet për demontimin e përçueseve.

Më shumë...

19 Mars 2019 - Vazhdojnë takimet e menaxhmentit të KOSTT-it në kërkim të mbeshtetjes për t'u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale

Kryeshefi i KOSTT, z. Ilir M. Shala me bashkëpuntorë, po vazhdon aktivitetet me takime në gjetjen e përkrahjes për KOSTT-in, për t’u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale dhe bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, me ç’rast në këtë vazhdë realizoi vizitë në Operatorin e Sistemit tëTransmisionit të Kroacisë-HOPS.

Më shumë...

14 Mars 2019 - KOSTT realizon vizitë në OST-në Bullgare në funksion të përkrahjes për t'u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale

Të bërit Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale dhe bashkëpunimi rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, vazhdon të jetë kryefjala e takimeve të realizuara nga ana e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala, me ç’rast në këtë vazhdë realizoi vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Bullgarisë- ESO.

Në takimin e radhës, i cili u realizua në Sofje të Bullgarisë me 13 Mars 2019, me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe nga ESO, në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z. Angelin Tsachev dhe bashkëpunëtorët e tij, u diskutua për statusin e Marrëveshjes ekzistuese të Kyçjes KOSTT-ENTSOE dhe SAFA-n e ardhshme (Marrëveshja Kornizë e Zonës Sinkronike).

Më shumë...

11 Mars 2019 - KOSTT pjesë e kampanjës vjetore të Ditës Ndërkombëtare të Gruas/IWD 2019 përmes iniciativës Balance for Better/Bilanc për më mirë

Me përkushtimin për të arritur dhe promovuar barazi gjinore brenda kompanisë me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes profesionale të grave në rolet udhëheqëse dhe vendimmarrëse dhe në përpjekje të krijimit të një fuqie punëtore më të balancuar në aspektin gjinor, me mbështetjen e partnerëve tanë përmes Engendering Utilities (program i USAID) përmes Tetra Tech , Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala tashmë ka iniciuar programin për lidership 50/50 në KOSTT, i cili ka për synim pjesëmarrjen në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe udhëheqëse të punonjësve të përzgjedhur në përmbushje të zotimeve në balancimin e barazisë gjinore në kompani. Prej 10 anëtarë të stafit, 5 janë përzgjedhur të jenë të gjinisë femërore dhe 5 sish të gjinisë mashkullore.

Më shumë...

2 Mars 2019 - KOSTT vazhdon me vizitat në kërkim të përkrahjes së të bërit Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale

Në vazhdën e takimeve në funksion të përkrahjes së të bërit së KOSTT-it Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale  dhe bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, menaxhmenti i lartë i KOSTT i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv z.Ilir M. Shala, së bashku me bashkëpunëtorë sot realizuan vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Shqipërisë.
Në takimin, i cili u realizua me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe nga OST në krye me Administratorin z. Skerdi Drenova, u diskutua po ashtu edhe për vazhdimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në drejtim të sigurisë së operimit të sistemit të transmisionit të të dy vendeve dhe progresit në krijimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike si dhe procesit të themelimit të bursës shqiptare të energjisë (APEX), ku KOSTT do të jetë aksionar dhe në veçanti u diskutua rreth sfidave në drejtim të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E, me të cilën është e ndërlidhur edhe vënia në operim e linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri.

Më shumë...

KOSTT realizon vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë së Veriut-MEPSO

Me qellim të bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, menaxhmenti i lartë i KOSTT i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv z.Ilir M. Shala, së bashku me bashkëpunëtor realizuan një vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë së Veriut-MEPSO.

Në takimin i cili u realizua me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe MEPSO në krye me Drejtorin e Përgjithshëm z. Sasho Vasilevski dhe Zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm z. Bilen Saliji u diskutua për vazhdimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në drejtim të sigurisë së operimit të sistemit të transmisionit të të dy vendeve si dhe mbështetjes së KOSTT nga MEPSO, për t'u bërë Zonë/Bllok Kontrollues i pavarur në Evropën Kontinentale përmes zbatimit të Marrëveshjes për Kyçje me ENSTO-E ose përmes dokumentit SAFA (Marrëveshja Kornizë e Zonës Sinkrone)

Më shumë...

22 Shkurt 2019 - KOSTT demanton titullin e artikullit të publikuar me datë 21 shkurt 2019 në Lajmi.net, RTK dhe mediat tjera të Kosovës me titull “KOSTT-i po e furnizon kundërligjshëm veriun me rrymë”

Ky titull i artikullit të lartëshënuar nuk qëndron dhe është keqinterpretim i përgjigjeve të dhëna nga KOSTT lidhur me mbulimin e konsumit të pjesës veriore të Kosovës me energji elektrike. Ky keqinterpretim krijon konfuzion dhe paqartësi, dhe i dëmton proceset nëpër të cilat po kalon KOSTT dhe Kosova në lidhje me anëtarsimin në ENTSO-E dhe organizatat tjera ndërkombëtare, dhe njëkohësisht i kontribuon obstruksioneve, të cilat është duke i bërë pala Serbe/EMS në raport me KOSTT me qëllim për përfitime financiare.
Për më tepër, ju lutem shihni në vijim përgjigjet e dhëna nga KOSTT me datën 13 shkurt 2019 për gazetën Lajmi.net

Më shumë...

15 Shkurt 2019 - KOSTT edhe një hap para anëtarësimit në ENTSO-E

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), në mbledhjen e tij, të mbajtur sot, me 15 shkurt 2019, ka marrë vendimin final për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST – KOSTT), pas nxjerrjes së Opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (SKE) në vendimin preliminar të Bordit të ZRRE, të marrë me 24 shtator 2018, me të cilin Bordi kishte vendosur se OST-KOSTT përmbushë kriteret për tu certifikuar si Operator i pavarur i Transmetimit të energjisë elektrike. Me Vendimin final për Certifikimin e OST-KOSTT, i cili mbështetet edhe në Opinionin e SKE, ZRRE-ja ka konfirmuar se ka ndarje të mjaftueshme të kontrollit mbi OST-në, prodhimin dhe/apo furnizimin e energjisë elektrike dhe që KOSTT vepron në përputhje me dispozitat e shthurjes, të përcaktuara me kapitujt IV dhe V të Direktivës 2009/72/EC1, kapituj këta të transpozuar në legjislacionin e Kosovës nëpërmjet nenit 11 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

Më shumë...

Faqja 5 nga 66