Komunikata për media

22 Shkurt 2019 - KOSTT demanton titullin e artikullit të publikuar me datë 21 shkurt 2019 në Lajmi.net, RTK dhe mediat tjera të Kosovës me titull “KOSTT-i po e furnizon kundërligjshëm veriun me rrymë”

Ky titull i artikullit të lartëshënuar nuk qëndron dhe është keqinterpretim i përgjigjeve të dhëna nga KOSTT lidhur me mbulimin e konsumit të pjesës veriore të Kosovës me energji elektrike. Ky keqinterpretim krijon konfuzion dhe paqartësi, dhe i dëmton proceset nëpër të cilat po kalon KOSTT dhe Kosova në lidhje me anëtarsimin në ENTSO-E dhe organizatat tjera ndërkombëtare, dhe njëkohësisht i kontribuon obstruksioneve, të cilat është duke i bërë pala Serbe/EMS në raport me KOSTT me qëllim për përfitime financiare.
Për më tepër, ju lutem shihni në vijim përgjigjet e dhëna nga KOSTT me datën 13 shkurt 2019 për gazetën Lajmi.net

Më shumë...

15 Shkurt 2019 - KOSTT edhe një hap para anëtarësimit në ENTSO-E

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), në mbledhjen e tij, të mbajtur sot, me 15 shkurt 2019, ka marrë vendimin final për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST – KOSTT), pas nxjerrjes së Opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (SKE) në vendimin preliminar të Bordit të ZRRE, të marrë me 24 shtator 2018, me të cilin Bordi kishte vendosur se OST-KOSTT përmbushë kriteret për tu certifikuar si Operator i pavarur i Transmetimit të energjisë elektrike. Me Vendimin final për Certifikimin e OST-KOSTT, i cili mbështetet edhe në Opinionin e SKE, ZRRE-ja ka konfirmuar se ka ndarje të mjaftueshme të kontrollit mbi OST-në, prodhimin dhe/apo furnizimin e energjisë elektrike dhe që KOSTT vepron në përputhje me dispozitat e shthurjes, të përcaktuara me kapitujt IV dhe V të Direktivës 2009/72/EC1, kapituj këta të transpozuar në legjislacionin e Kosovës nëpërmjet nenit 11 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

Më shumë...

5 Shkurt 2019 -Sekretariati publikon Opinionin mbi vendimin preliminar të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë mbi certifikimin e operatorit të sistemit të transmisionit të energjisë – KOSTT sh.a.

Gjatë ditës së sotme, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë publikoi Opinionin mbi certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmisionit të Kosovës (KOSTT), në kuadër të Pakos së Tretë të Energjisë. Ky Opinion mbështet certifikimin e KOSTT në përputhje me Vendimin preliminar të lëshuar nga Zyra së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës* (ZRRE), me disa vërejtje. Sekretariati gjithashtu i bëri thirrje ZRRE-së që të monitoroj pajtueshmërinë e KOSTT me dispozitat e shthurjes (unbudling).

Më shumë...

1 Shkurt 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/6.3 kV Tepça

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 02 Shkurt 2019 (E Shtunë), nga ora 14:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e linjës 110 kV që lidhë NS Vushtrri 1 me NS Trepça. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet elektomekanike në zbarat 6.3 kV në përgjegjësi të Nenstacionit Trepça. (Shupkovc)

Më shumë...

31 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Deçan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, sot me datë 31 Janar 2019 (E Enjte), nga ora 23:00 deri në 23:10 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/35/10kV Deçan. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimin e ngarkesës së transformatorit energjetike T2 në transformatorin T1 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

26 Janar 2019- U energjizua edhe transformatori energjetik T2 në NS 110/35/6.3 në NS Trepça

KOSTT njofton qytetarët që pas aktiviteteve të pandërprera për rikthimin e furnizimit të plotë me energji elektrike në qytetin e Mitrovicës, komisioni i përbërë nga ekipet profesionale të KOSTT kanë dal me një zgjidhje të  problemit në  NS Trepça e cila u aprovua edhe nga menaxhmenti i Kombinatit Trepça dhe poashtu si rezultat I kryerjes së punimeve nga ekipet e KOSTT, sot në orën 18:20, është  energjizuar nga ana e KOSTT Transformatori energjetik T2 (63MVA) në  NS 110/35/6.3 Trepça, i cili ishte jashtë  pune si pasojë  e avarisë së ndodhur në Nënstacionin e Trepçës prej nga edhe furnizohet i tërë konsumi i Mitrovës.

Më shumë...

23 Janar 2019 - Rikthehet furnizimi stabil me energji elektrike i konsumatorëve ne Mitrovicë dhe në Trepcë

Pas një pune vetmohuese dhe të palodhshme të ekipeve profesionale të mirëmbajtjes dhe operimit,si dhe aktiviteteve intensive të menaxhmentit të KOSTT, nën zotimin se do iu dalim në ndihmë Kombinatit Trepca pas avarisë së shkaktuar dje, informojmë qytetarët që sot pasdite janë krijuar të gjitha mundësitë që të bëhet rikthimi I furnizimit stabil me energji elektrike në rajonin e Mitrovicës dhe minieres së Trepçës

Pas marrjes së informacioneve nga vendi i ngjarjes, KOSTT ka bërë analizat e nevojshme në një kohë tejet të shkurtër dhe ka percaktuar zgjidhjen më optimale të furnizimit të konsumit të Mitrovicës dhe Trepces konform situates së krijuar. Si zgjidhje optimale është vendosur që linja e nivelit të tensionit 110kV nga Nenstacioni 110kV/35kV Vushtrri 1, që ndërlidh nënstacionin Trepca, të përdoret si linjë e nivelit të tensionit 35 kV, për një periudhë të shkurtër kohore, deri në rikthimin e plotë në punë  të nënstacinonit Trepca dhe futjes në operim të nënstacionit të ri 110/10kV Mitrovica 2.

Më shumë...

22 Janar 2019 - KOSTT shpreh gatishmërinë për përkrahje profesionale dhe logjistike për riparimin e gjendjes në NS Trepça

Njoftohen qytetarët që sot në orën 11:11 për shkak të avarisë së ndodhur në Nënstacion e Trepçës prej nga edhe furnizohet konsumi i Mitrovës, ka rënë ndërprerësi i  largpërçuesit 110 kv Nr. 125/3 në NS Vallaq dhe i largpërçuesit 110kV Nr.125/4 në NS Vushtrri 2.

Pas verifikimit të situatës dhe marrjes së informacioneve të nevojshme (se objekti i NS Trepça është duke u djegur), është izoluar NS Trepça në të dyja anët (është tokëzuar LP 125/3 në NS Vallaq dhe LP 125/2 në NS Vushtrria 1).

Më shumë...

17 Janar 2019 - Kryeministri i Republikës së Kosovës z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala

Sot me datë 17 Janar 2019, në selinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Kryeministri i vendit z. Ramush Haradinaj priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a – KOSTT, z. Ilir M. Shala, me ç’rast diskutuan për stabilitetin energjetik në vend.

Në takim, gjithashtu u diskutua në lidhje me sfidat me të cilat po përballet KOSTT si pasojë e mos implementimit të Marrëveshjes për Kyçje me ENTSO-E si dhe sfidat tjera.

Më shumë...

9 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110//10 kV Prishtina 7

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 9 Janar 2019 (E Mërkure), nga ora 12:30 deri në 12:40 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/10kV Prishtina 7. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimit e ngarkesës së transformatorit energjetike T1 në transformatorin T2 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

Faqja 4 nga 64