Komunikata për media

14 Mars 2019 - KOSTT realizon vizitë në OST-në Bullgare në funksion të përkrahjes për t'u bërë Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale

Të bërit Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale dhe bashkëpunimi rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, vazhdon të jetë kryefjala e takimeve të realizuara nga ana e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT z. Ilir M. Shala, me ç’rast në këtë vazhdë realizoi vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Bullgarisë- ESO.

Në takimin e radhës, i cili u realizua në Sofje të Bullgarisë me 13 Mars 2019, me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe nga ESO, në krye me Kryeshefin Ekzekutiv z. Angelin Tsachev dhe bashkëpunëtorët e tij, u diskutua për statusin e Marrëveshjes ekzistuese të Kyçjes KOSTT-ENTSOE dhe SAFA-n e ardhshme (Marrëveshja Kornizë e Zonës Sinkronike).

Më shumë...

11 Mars 2019 - KOSTT pjesë e kampanjës vjetore të Ditës Ndërkombëtare të Gruas/IWD 2019 përmes iniciativës Balance for Better/Bilanc për më mirë

Me përkushtimin për të arritur dhe promovuar barazi gjinore brenda kompanisë me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes profesionale të grave në rolet udhëheqëse dhe vendimmarrëse dhe në përpjekje të krijimit të një fuqie punëtore më të balancuar në aspektin gjinor, me mbështetjen e partnerëve tanë përmes Engendering Utilities (program i USAID) përmes Tetra Tech , Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, z. Ilir M. Shala tashmë ka iniciuar programin për lidership 50/50 në KOSTT, i cili ka për synim pjesëmarrjen në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe udhëheqëse të punonjësve të përzgjedhur në përmbushje të zotimeve në balancimin e barazisë gjinore në kompani. Prej 10 anëtarë të stafit, 5 janë përzgjedhur të jenë të gjinisë femërore dhe 5 sish të gjinisë mashkullore.

Më shumë...

2 Mars 2019 - KOSTT vazhdon me vizitat në kërkim të përkrahjes së të bërit Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale

Në vazhdën e takimeve në funksion të përkrahjes së të bërit së KOSTT-it Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale  dhe bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, menaxhmenti i lartë i KOSTT i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv z.Ilir M. Shala, së bashku me bashkëpunëtorë sot realizuan vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Shqipërisë.
Në takimin, i cili u realizua me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe nga OST në krye me Administratorin z. Skerdi Drenova, u diskutua po ashtu edhe për vazhdimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në drejtim të sigurisë së operimit të sistemit të transmisionit të të dy vendeve dhe progresit në krijimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike si dhe procesit të themelimit të bursës shqiptare të energjisë (APEX), ku KOSTT do të jetë aksionar dhe në veçanti u diskutua rreth sfidave në drejtim të implementimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E, me të cilën është e ndërlidhur edhe vënia në operim e linjës interkonektive 400 kV Kosovë-Shqipëri.

Më shumë...

KOSTT realizon vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë së Veriut-MEPSO

Me qellim të bashkëpunimit rajonal me operatorët e sistemeve transmetuese, menaxhmenti i lartë i KOSTT i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv z.Ilir M. Shala, së bashku me bashkëpunëtor realizuan një vizitë në Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Maqedonisë së Veriut-MEPSO.

Në takimin i cili u realizua me përfaqësuesit e lartë të kompanisë homologe MEPSO në krye me Drejtorin e Përgjithshëm z. Sasho Vasilevski dhe Zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm z. Bilen Saliji u diskutua për vazhdimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në drejtim të sigurisë së operimit të sistemit të transmisionit të të dy vendeve si dhe mbështetjes së KOSTT nga MEPSO, për t'u bërë Zonë/Bllok Kontrollues i pavarur në Evropën Kontinentale përmes zbatimit të Marrëveshjes për Kyçje me ENSTO-E ose përmes dokumentit SAFA (Marrëveshja Kornizë e Zonës Sinkrone)

Më shumë...

22 Shkurt 2019 - KOSTT demanton titullin e artikullit të publikuar me datë 21 shkurt 2019 në Lajmi.net, RTK dhe mediat tjera të Kosovës me titull “KOSTT-i po e furnizon kundërligjshëm veriun me rrymë”

Ky titull i artikullit të lartëshënuar nuk qëndron dhe është keqinterpretim i përgjigjeve të dhëna nga KOSTT lidhur me mbulimin e konsumit të pjesës veriore të Kosovës me energji elektrike. Ky keqinterpretim krijon konfuzion dhe paqartësi, dhe i dëmton proceset nëpër të cilat po kalon KOSTT dhe Kosova në lidhje me anëtarsimin në ENTSO-E dhe organizatat tjera ndërkombëtare, dhe njëkohësisht i kontribuon obstruksioneve, të cilat është duke i bërë pala Serbe/EMS në raport me KOSTT me qëllim për përfitime financiare.
Për më tepër, ju lutem shihni në vijim përgjigjet e dhëna nga KOSTT me datën 13 shkurt 2019 për gazetën Lajmi.net

Më shumë...

15 Shkurt 2019 - KOSTT edhe një hap para anëtarësimit në ENTSO-E

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), në mbledhjen e tij, të mbajtur sot, me 15 shkurt 2019, ka marrë vendimin final për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST – KOSTT), pas nxjerrjes së Opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (SKE) në vendimin preliminar të Bordit të ZRRE, të marrë me 24 shtator 2018, me të cilin Bordi kishte vendosur se OST-KOSTT përmbushë kriteret për tu certifikuar si Operator i pavarur i Transmetimit të energjisë elektrike. Me Vendimin final për Certifikimin e OST-KOSTT, i cili mbështetet edhe në Opinionin e SKE, ZRRE-ja ka konfirmuar se ka ndarje të mjaftueshme të kontrollit mbi OST-në, prodhimin dhe/apo furnizimin e energjisë elektrike dhe që KOSTT vepron në përputhje me dispozitat e shthurjes, të përcaktuara me kapitujt IV dhe V të Direktivës 2009/72/EC1, kapituj këta të transpozuar në legjislacionin e Kosovës nëpërmjet nenit 11 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

Më shumë...

5 Shkurt 2019 -Sekretariati publikon Opinionin mbi vendimin preliminar të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë mbi certifikimin e operatorit të sistemit të transmisionit të energjisë – KOSTT sh.a.

Gjatë ditës së sotme, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë publikoi Opinionin mbi certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmisionit të Kosovës (KOSTT), në kuadër të Pakos së Tretë të Energjisë. Ky Opinion mbështet certifikimin e KOSTT në përputhje me Vendimin preliminar të lëshuar nga Zyra së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës* (ZRRE), me disa vërejtje. Sekretariati gjithashtu i bëri thirrje ZRRE-së që të monitoroj pajtueshmërinë e KOSTT me dispozitat e shthurjes (unbudling).

Më shumë...

1 Shkurt 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/6.3 kV Tepça

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, me datë 02 Shkurt 2019 (E Shtunë), nga ora 14:00 deri në 16:00 do të bëhet shkyçja e linjës 110 kV që lidhë NS Vushtrri 1 me NS Trepça. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar punimet elektomekanike në zbarat 6.3 kV në përgjegjësi të Nenstacionit Trepça. (Shupkovc)

Më shumë...

31 Janar 2019 - Intervenim i domosdoshëm në NS 110/35/10 kV Deçan

Njoftohen qytetarët që me qëllim të krijimit të kushteve të sigurisë për punë, sot me datë 31 Janar 2019 (E Enjte), nga ora 23:00 deri në 23:10 do të bëhet shkyçja emergjente e transformatorit energjetike T2 në Nënstacionin 110/35/10kV Deçan. Shkyçja është e domosdoshme për të mundësuar transferimin e ngarkesës së transformatorit energjetike T2 në transformatorin T1 në nënstacionit në fjalë.

Më shumë...

26 Janar 2019- U energjizua edhe transformatori energjetik T2 në NS 110/35/6.3 në NS Trepça

KOSTT njofton qytetarët që pas aktiviteteve të pandërprera për rikthimin e furnizimit të plotë me energji elektrike në qytetin e Mitrovicës, komisioni i përbërë nga ekipet profesionale të KOSTT kanë dal me një zgjidhje të  problemit në  NS Trepça e cila u aprovua edhe nga menaxhmenti i Kombinatit Trepça dhe poashtu si rezultat I kryerjes së punimeve nga ekipet e KOSTT, sot në orën 18:20, është  energjizuar nga ana e KOSTT Transformatori energjetik T2 (63MVA) në  NS 110/35/6.3 Trepça, i cili ishte jashtë  pune si pasojë  e avarisë së ndodhur në Nënstacionin e Trepçës prej nga edhe furnizohet i tërë konsumi i Mitrovës.

Më shumë...

Faqja 3 nga 63