Legjislacioni Primar

Ligjet

  1. Ligji për Energjinë Elektrike (05/ L -085), miratuar në vitin 2016 -  Shkarko 
  2. Ligji për Energjinë (05/L-081), miratuar në vitin 2016Shkarko 
  3. Ligji për Rregullatorin e Energjisë (05-L-084), miratuar në vitin 2016 Shkarko

 

  1. Ligji për Energjinë Elektrike (2010/03 - L -201), miratuar në vitin 2010 - Shkarko 
  2. Ligji për Energjinë (2010/03-L-184), miratuar në vitin 2010 - Shkarko 
  3. Ligji për Rregullatorin e Energjisë (2010/03-L-185), miratuar në vitin 2010 Shkarko